Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Prestatieafspraken Wonen 2018 ondertekend

7 december 2017
Foto van twee mannen die een dakkapel op een huis plaatsen

Op 6 december ondertekenden de woningcorporaties, het huurdersplatform en de gemeente de prestatieafspraken voor 2018. De partijen gaan samen voor vitale wijken met voldoende, betaalbare en passende sociale woningen.

Sneller bouwen en nieuwe locaties

De komende jaren moeten er meer sociale huurwoningen bij om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Dat betekent bouwen, bouwen, bouwen. In 2018 worden er 270 sociale huurwoningen opgeleverd. Daarnaast zorgen de corporaties en gemeente dat we plannen versnellen. En zorgen we voor voldoende bouwlocaties in de toekomst.

Er is daarbij aandacht voor speciale doelgroepen. Denk aan het toevoegen van kamers en studio’s voor studenten en starters. Het bouwen voor mensen die speciale zorg of begeleiding nodig hebben. En aan nieuwe huurders die gezamenlijk opdrachtgever zijn voor een nieuwbouwproject.

Extra aandacht voor actief en urgent woningzoekenden

In 2018 start een proef om huishoudens, die het meest actief op zoek zijn, een grotere kans te geven op een woning. Ook kijken we welke extra ondersteuning we geven aan huishoudens die echt snel een passende en betaalbare woning nodig hebben. En we experimenteren om de doorstroming op gang te helpen zodat meer huishoudens een passende woning vinden.

Zelfstandig thuis wonen in een prettige en veilige wijk

Steeds meer mensen met een zorg of begeleidingsvraag wonen ‘gewoon’ in de wijk. Bijvoorbeeld mensen die eerder in een beschermde woonvorm wonen. Of ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dit zorgt voor een extra druk op de sociale woningmarkt. En dit vraagt om gezamenlijke afspraken om te zorgen dat iedereen prettig en veilig in de wijk woont.

Mensen die verhuizen vanuit een beschermde woonvorm bieden we een geschikte woning. Daarbij maken we met partijen duidelijke afspraken over de begeleiding en daginvulling. En we maken afspraken met zorginstanties dat terugkeren naar beschermd wonen mogelijk is als het zelfstandig wonen (even) niet lukt. Deze aanpak komt ten goede aan de persoon waar het om draait, maar ook aan de buurt.

Er starten experimenten in het kader van prettig langer thuis wonen. Daarbij kijken we naar wat senioren nodig hebben om op een prettige manier thuis te blijven wonen. Dat doen we onder andere in Kruiskamp/Schutskamp en in Rosmalen. Denk bijvoorbeeld aan huiskamerprojecten, een passend zorgteam en extra conciërges.

De gemeente pakt de regie op de aanpak van woonoverlast. Corporaties zetten blijvend in op het voorkomen of aanpakken van (zware) overlast en woonfraude en het signaleren van (ingewikkelde) problematiek. Voor zwaar overlastgevende huishoudens zoeken we naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden.

Voor de wijken gaan we wijkspeerpunten uitwerken en gaan we voor sommige wijken een extra aanpak uitvoeren. Vooral in de wijken waar we selectieve woningtoewijzing toepassen.

Betaalbare woonlasten

De directe woonlasten van huurders in de lage inkomenscategorie worden ook in 2018 gematigd. Door de stijging van de huren en de gemeentelijke lasten te beperken. Ook in 2018 zetten we stevig in op preventie, vroegsignalering, maatwerk en het vergemakkelijken van regels. Daarmee willen we het aantal huishoudens met problematische schulden verlagen. De afspraken sluiten aan op een speciale aanpak hiervoor. Over deze aanpak neemt de gemeenteraad in december van dit jaar een besluit.

Duurzame woning, woonomgeving en energielevering

Met het verduurzamen van woningen, woonomgeving en energielevering dragen de corporaties en gemeente bij aan de klimaatdoelen. Nieuwbouwwoningen bouwen de corporaties (bijna) energieneutraal. Corporaties experimenteren hiertoe in 2018 en 2019 met verschillende duurzaamheidsconcepten. Met de 679 geplande renovaties worden ook de bestaande woningen duurzamer.

In 2018 gaan corporaties en gemeente bovendien huurders en woningeigenaren stimuleren om zonnepanelen op hun woning te plaatsen. Tot slot stellen de corporaties, het huurdersplatform SHP en de gemeente half 2018 een gezamenlijke visie en aanpak voor duurzaamheid vast.

Meer informatie

De basis voor het maken van de prestatieafspraken 2018 zijn de gemeentelijke Woonagenda 2017/2018, het Sociaal Woonakkoord 2016-2020 en het Woonlastenakkoord 2014-2018.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2017/12/article/prestatieafspraken-wonen-2018-ondertekend-626.html