Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Onderzoek risicocommunicatie goederenvervoer per spoor

27 februari 2018
Logo met tekst Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De toename van het goederenvervoer per spoor leeft sterk bij de inwoners van ’s-Hertogenbosch. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente over de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor communiceert. Ook is gekeken naar de communicatie over de mogelijkheden voor inwoners als het onverhoopt fout gaat. Verder is onderzocht welke rollen en verantwoordelijkheden de betrokken partijen binnen en buiten de gemeente hebben en welke plannen en draaiboeken er liggen.

Conclusie onderzoek

Risicocommunicatie over het goederenvervoer per spoor heeft weinig tot geen aandacht heeft van college en gemeenteraad. De verdeling van rollen en taken op het gebied van risicocommunicatie is in de praktijk onvoldoende duidelijk. En de communicatie met de betrokken inwoners om het spoor schiet tekort. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Rekenkamercommissie.

Wie doet wat?

Veiligheidsregio’s en gemeenten zijn de organisaties die wettelijk een taak hebben in risicobeheersing en –communicatie. De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in samenwerking met de regio’s Midden- en West-Brabant en Zuidoost goede stappen gezet in risicocommunicatie rond goederenvervoer. Zij heeft een Beleidsplan Risicocommunicatie en een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarin staat een heldere taak- en rolverdeling tussen Veiligheidsregio en gemeenten.

De gemeente is de kortste lijn voor burgers wat betreft risicocommunicatie. De Veiligheidsregio treedt daarbij op als adviseur. In de praktijk komt deze verdeling van rollen en taken wat betreft risicocommunicatie onvoldoende uit de verf. 

Communicatie met inwoners over risico’s

Een structurele communicatie met burgers over mogelijke risico’s en/of wijze van handelen als er iets gebeurt ontbreekt. Er is geen huis-aan-huis berichtgeving of een nieuwsbrief per mail. Ook op de website van de gemeente is hierover geen informatie te vinden. Inwoners worden door de gemeente zo niet in staat gesteld om zelfredzaam op te treden bij eventuele incidenten rond het spoor.

Het onderzoek gaat over risicocommunicatie over spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Uit de gesprekken van de Rekenkamercommissie met omwonenden is echter gebleken dat juist het onderwerp ‘trillingen en (geluids)overlast’ betrokken omwonenden diep raakt in de persoonlijke levenssfeer. De communicatie met inwoners over dit onderwerp vraagt meer aandacht.

Rol en betrokkenheid van de gemeenteraad

Het college houdt de gemeenteraad op de hoogte door middel van informatiebrieven. De raad heeft niet tot nauwelijks via besluitvorming kaders gesteld in dit dossier. De gemeenteraad is tot nu toe ook weinig actief in het dossier over de risicocommunicatie. Zij heeft slechts beperkt initiatieven genomen tot agendering, het stellen van vragen, e.d. Het onderwerp risicocommunicatie staat niet op de politiek-bestuurlijke agenda, aldus de Rekenkamercommissie.

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie heeft een aantal aanbevelingen voor het college en de gemeenteraad. Het onderwerp risicocommunicatie verdient het om op de politiek-bestuurlijke agenda te komen. De regionale plannen voor risicocommunicatie moeten door de gemeente lokaal worden vertaald en opgepakt. De gemeenteraad moet de mogelijkheid krijgen om over het onderwerp te spreken en het te agenderen.

De plannen van de Veiligheidsregio op het gebied van risicocommunicatie moeten binnen de gemeente worden voortgezet. En communiceer vanuit de gemeente in gewone taal met de inwoners en sluit zo beter aan bij hun beleving. Betrek hierbij de trilling- en geluidsproblematiek.

Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch

De raad heeft de rekenkamercommissie ingesteld. Zij is onafhankelijk van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad en stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie werkt met onderzoek mee aan een goed functionerend gemeentebestuur. Met haar onderzoek richt zij zich vooral op de effectiviteit en doelmatigheid van beleid. De Rekenkamercommissie heeft speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook kijkt de commissie hoe de politieke sturing van de raad kan verbeteren.

De Rekenkamercommissie bestaat uit zeven leden. Dit zijn vijf externen (onder wie de voorzitter) en twee raadsleden. 

Rapport ‘Risicocommunicatie vervoer gevaarlijke stoffen per spoor - Een wereld te winnen voor het spoor van de toekomst’

U kunt het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie vinden op: https://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamer/lopend-en-afgerond-onderzoek.html 

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/02/article/onderzoek-risicocommunicatie-goederenvervoer-per-spoor-680.html