Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Begroting 2019: klaar voor de toekomst

28 september 2018
Foto van een aantal eurobiljetten

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de eerste begroting na haar aantreden. In deze begroting voor 2019 is te lezen waaraan het college het komend jaar geld wil uitgeven. In totaal gaat er € 784 miljoen om in de begroting. Voor nieuw beleid is in 2019 € 7,2 miljoen beschikbaar, daarnaast komt er voor nieuwe investeringen bijna € 21 miljoen beschikbaar. Het voorstel is om de woonlasten voor de inwoners gelijk te houden. De gemeenteraad buigt zich later over de begroting.

Het is onze ambitie duidelijk kleur te geven aan deze bestuursperiode. We zijn blij, en ook trots, dat we op verschillende terreinen meters kunnen gaan maken met deze begroting. Daarbij zijn de drie hashtags uit het bestuursakkoord leidend: #samen, #duurzaam en #vernieuwend. Zij vormen de leidraad voor wat we doen. Ook willen we samen met anderen aan de slag met het opstellen van een agenda. Deze moet eraan bijdragen dat ‘s-Hertogenbosch blijvend mee kan doen in de 21e eeuw.

Duurzaamheid voorop

Duurzaamheid is één van de grootste opgaven. In 2019 willen we grotere stappen zetten om werk te maken van duurzaamheid. Dat willen we doen door het opzetten van een speciaal fonds. Met dit fonds kunnen we de komende jaren veel meer inzetten op duurzaamheid en versnellen. Denk aan duurzame opwekking van energie, energiebesparing bij bestaande bouw en het klimaatneutraal maken van bedrijven.

Ook gaan we voor een slimmere en schonere bevoorrading van de binnenstad. We willen werken aan de realisatie van elektrische laadpunten en het stimuleren van het fietsgebruik. De subsidieregeling voor de aanleg van groene daken willen we verlengen. En het aantal jaarlijks te planten bomen verdubbelen.

Sociaal gezicht

We willen verder dat ’s-Hertogenbosch een sociaal gezicht houdt. En leggen daarom ook het accent op de zorg. We willen deze vereenvoudigen waar dat kan. Knelpunten pakken we aan. Bijvoorbeeld om samen met partners de bestaande problematiek van wachtlijsten in de jeugdzorg zoveel mogelijk terug te dringen. Ook blijven we inwoners die dit nodig hebben natuurlijk helpen om duurzaam aan het werk te komen. En zetten daarvoor bewezen middelen in als loonkostensubsidie.

Talentontwikkeling

2019 staat bovendien in het teken van talentontwikkeling. Alle inwoners, en in het bijzonder jongeren, moeten zichzelf mogen zijn. Ze worden uitgedaagd hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. We onderzoeken of het fonds voor onderwijsvernieuwing hier nog beter aan kan bijdragen. Daarnaast zetten we in op de verdere ontwikkeling van jongerenwerk via PowerUp073. Ook goede huisvesting van scholen is van groot belang.

Wonen

Om te zorgen voor voldoende passende en zo duurzaam mogelijke woningen werken we samen met ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties. Naar verwachting worden in 2019 tussen de 850 en 900 woningen gebouwd. Daar waar kansrijke locaties liggen, worden die ontwikkeld. Zoals het gebied rondom station Oost en de locatie van WeenerXL als die vrij komt. Ook zetten we in op de doorstroming om ook langs die weg de lokale woningmarkt te verlichten. Dit stimuleren we onder meer door het bouwen van tijdelijke woningen voor starters.

Vernieuwend

Vernieuwing krijgt mede vorm en inhoud door het samen brengen van ICT-bedrijven. Bijvoorbeeld door de herontwikkeling van het Grassopand tot hotspot voor innovatieve ICT-bedrijven. En met evenementen als Den Bosch Data Week. Door ’s-Hertogenbosch op de kaart te zetten op het gebied van datascience versterken we het economisch profiel. Daar hoort ook een gemeentelijke organisatie bij die vooruitstrevend is waar het gaat om het gebruik van ICT-toepassingen.

Samen

Bij het waar maken van al deze plannen zoeken we uitdrukkelijk de samenwerking met bewoners, bedrijven en organisaties. We willen samen als partners de schouders er onder zetten. Dat vraagt om een andere houding van ons als gemeentebestuur. In plaats van voornamelijk zelf te organiseren, moeten we veel meer gaan faciliteren en ons werk daarop inrichten. Dat betekent ruimte geven als gemeente en elkaar inspireren. En het vraagt om wederzijds respect, Ook in de gevallen dat we het soms niet eens zijn met elkaar.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/09/article/begroting-2019-klaar-voor-de-toekomst.html