Asfaltcentrale aan de Veemarktkade in ‘s-Hertogenbosch

Welkom op onze webpagina over de asfaltcentrale aan de Veemarktkade in ‘s-Hertogenbosch.

De afgelopen tijd zijn er veel zorgen geuit over de uitstoot van benzeen en de gevolgen hiervan voor de gezondheid. Ook zijn veel meldingen binnengekomen over de ervaren geuroverlast rondom de asfaltcentrale. Wij begrijpen uw zorg en vragen. Op deze webpagina informeren we u over deze onderwerpen en de stappen die we zetten. U leest hier meer over dit handhavingstraject, de onderzoeken die nu plaats vinden en vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Sinds 2018 is steeds meer bekend geworden over de uitstoot van benzeen bij het recyclen van asfalt. Benzeen is nauwelijks te ruiken en afhankelijk van de blootstellingsduur en de concentratie een kankerverwekkende stof. Daarom moet er altijd naar worden gestreefd dat er zo min mogelijk benzeen vrijkomt. De asfaltcentrale aan de Veemarktkade 10 in ’s-Hertogenbosch is een van de asfaltcentrales waar meer uitstoot van benzeen is gemeten dan toegestaan. De gemeente startte daarom op 26 maart 2021 een handhavingstraject en voert metingen aan de pijp en op straatniveau uit.

Achtergrond en maximale norm

Asfaltcentrales moeten zich sinds 2016 houden aan strengere regels voor de uitstoot van benzeen. De maximale norm voor uitstoot van benzeen uit de schoorsteen van de asfaltcentrales was in Nederland tot en met 2016 5 milligram/m³. In 2016 is deze norm verlaagd naar 1 mg/m³. De branche heeft asfaltcentrales die niet aan de norm konden voldoen, geadviseerd om een tijdelijke verhoging van de norm tot 5 mg/m³ aan te vragen bij het bevoegd gezag tot 1 januari 2022.

Asfaltcentrale en de maximale norm

In februari 2021 hebben we twee rapporten ontvangen van de asfaltcentrale. Deze rapporten laten zien dat bij de schoorsteen een concentratie van 2,1 mg/m3 en 2,9 mg/m3 benzeen is gemeten. De schoorsteen is 41 meter hoog. Dat betekent dat de hoeveelheid benzeen op straatniveau veel lager zal zijn. Dat moet ook, want de norm op straatniveau is veel strenger (5 microgram/m3). In de buitenlucht is altijd een beetje benzeen aanwezig (dat noemen we de achtergrondwaarde). Ook in gebieden waar de asfaltcentrale geen invloed op heeft. Dit komt omdat we producten gebruiken waar benzeen in zit. Deze achtergrondwaarde wordt gemeten via een landelijk meetnet.

Hoeveelheid benzeen in de lucht op straatniveau en gezondheid

Uit berekeningen van bestaande gegevens blijkt dat de norm voor benzeen bij de woningen of bedrijven in de omgeving niet wordt overschreden. De GGD is daardoor van mening dat er een verwaarloosbaar gezondheidsrisico is. De gemeente heeft een onafhankelijke deskundige opdracht gegeven de concentratie benzeen bij de woningen en bedrijven (straatniveau) zelf te gaan meten.

Handhavingstraject

Dat de asfaltcentrale de benzeennorm bij hun schoorsteen op 41 meter hoogte overschrijdt, weten we uit hun eigen onderzoek. Daarom hebben we het bedrijf aangeschreven. Het bedrijf moet vóór 1 augustus 2021 een plan van aanpak maken. In dit plan staat welke maatregelen door het bedrijf worden getroffen om ook bij de uitmonding van de schoorsteen onder de benzeennorm te blijven. Ook onderzoeken zij waar geurklachten vandaan komen en of extra maatregelen mogelijk zijn. Op 24 april voerden wij een meting uit bij de schoorsteen. Op basis daarvan hebben we binnenkort onze eigen meetgegevens. 
Onderaan deze pagina vindt u alle documenten over dit handhavingstraject.

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

In een van de rapporten van de asfaltcentrale is eenmalig een verhoogde uitstoot van PAK in de schoorsteen gemeten. Dit kan voorkomen als de inname van herbruikbaar asfalt niet voldoet aan vastgestelde kwaliteitseisen. De inname van herbruikbaar asfalt verloopt via vastgestelde regels (acceptatieprotocol). Dit om te voorkomen dat teerhoudend asfaltgranulaat verwerkt wordt.

De controles op het toepassen van de juiste inname worden uitgevoerd door KIWA. Dit is een gecertificeerde instelling. Doordat eenmalig tijdens de meting wel een verhoogde uitstoot van PAK is gemeten is de innamecontrole op herbruikbaar asfalt aangescherpt. Om te controleren of de aanscherping effect heeft gehad wordt binnenkort een nieuwe meting uitgevoerd. Van een te hoge uitstoot van PAK zou dan geen sprake meer moeten zijn.

Metingen in opdracht

De gemeente heeft opdracht gegeven voor de volgende metingen:

  1. Meten van uitstoot van benzeen uit de schoorsteen bij de asfaltcentraleDeze meting is 24 april 2021 uitgevoerd. Rapportage wordt binnen 2 á 3 weken verwacht. Het rapport plaatsen we op deze pagina.
  2. Geurmonster nemen bij de schoorsteen om de geur te onderzoeken. Deze monsters zijn 24 april 2021 afgenomen. Verwerkingstijd is ca 1 maand.
  3. Meting van de luchtkwaliteit in de omgeving.  Deze metingen doen we aan de hand van een meetplan van een onafhankelijke gecertificeerde deskundige. Dit meetplan zal met de bewoners en de betrokken wijkraden worden besproken. Er wordt op verschillende plekken in de wijk gemeten. Deze meting zal enkele maanden duren.
  4. Meting van naar mogelijk andere stoffen uit de schoorsteen. Stoffen zoals PAK, fijnstof en vluchtige organische stoffen worden dan gemeten. Nog niet bekend wanneer deze wordt uitgevoerd.

Uitgevoerde metingen:

We hebben een worst-case berekening van de concentratie van benzeen in de lucht op straatniveau uitgevoerd. In een worst-case berekening gaan we uit van de slechts denkbare situatie. Deze is altijd fictief. In deze berekening wordt ervan uitgegaan dat de asfaltcentrale 24 uur per dag, 7 dagen in de week produceert. In werkelijkheid draait de asfaltcentrale veel minder dan die berekende tijd.

In dit rekenmodel wordt de Bossche omgeving nagebootst via een vastgesteld model. Zo berekenen we hoe het zit met de norm voor benzeen op straatniveau aan de hand van de metingen van de asfaltcentrale. Uit deze berekening blijkt dat op staatniveau in de omgeving van de asfaltcentrale de norm voor benzeen niet wordt overschreden. De GGD is van mening dat als de concentratie benzeen bij de woningen en bedrijven voldoet aan de norm, er een verwaarloosbaar gezondheidsrisico is. Als onze eigen meetgegevens bekend zijn maken we een berekening van de werkelijke situatie. Dus met de werkelijke productietijd en de gemeten uitstoot.

Benzeen heeft nauwelijks geur

Bij de productie van asfalt komt helaas altijd geur vrij. Bij een ongunstige windrichting is dat nog beter te merken. We vinden het belangrijk te melden dat de geur die u misschien ruikt, geen benzeen is. Benzeen is nauwelijks te ruiken. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) doet wel onderzoek en hield de laatste controles op 1 en 5 april. Daarbij vonden zij geen overtredingen.

Geuronderzoek

De gemeente is samen met omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) een geuronderzoek gestart naar de geurhinder in de omgeving. Er zijn op 24 april 2021 geurmonsters genomen bij de schoorsteen die worden getoetst aan de milieuvergunning. Er wordt beoordeeld of aan de milieuvergunning wordt voldaan. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) doet ook dagelijks geurwaarnemingen in de omgeving van de asfaltcentrale om vast te stellen waar en wanneer de geur waarneembaar is. Deze waarnemingen worden samengevoegd met de geurklachten die we vanuit de omgeving ontvangen. Dit om een goed beeld te krijgen van de geur rondom de asfaltcentrale. De gemeente heeft 14 april 2021 de asfaltcentrale verzocht onderzoek te doen naar extra geur beperkende maatregelen.

Ervaart u geuroverlast?

Dan kunt u een melding doen bij milieuklachtencentrale. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 073-6812821. Zo komt de melding het snelst bij de toezichthouders terecht. U kunt ook digitaal uw melding aan ons doorgeven via de website van S@men. Digitale meldingen worden binnen kantoortijden verwerkt.

Bedrijfsverplaatsing en nieuwbouw

De gemeente is in gesprek met het bedrijf om te kijken naar een nieuwe locatie voor een nieuwe moderne centrale. Belangrijkste vraag daarbij is of deze verplaatsing mogelijk is en onder welke condities deze kan plaatsvinden. Daartoe verrichten wij op dit moment gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek. We hopen dit onderzoek spoedig af te ronden. Het gaat dan om de bouw van een nieuwe asfaltcentrale die voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Via deze pagina houden we u op de hoogte van het handhavingstraject en de lopende onderzoeken. Op het moment dat we een update op deze pagina plaatsen, willen we u proactief via e-mail informeren. We sturen dan geen nieuwe bewonersbrief. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres in te vullen via onderstaande knop.

Aanmelden nieuwsbrief

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente per telefoonnummer 073-6155703 of per email via het digitale contactformulier. Gaat het om een melding van geuroverlast, dan kunt u bellen met de Milieuklachtencentrale op telefoonnummer 073-6812821 of ga naar de website van Milieuklachtencentrale.

Mocht u de informatie uit de onderstaande pfd-bestanden niet goed kunnen lezen dan kunt u altijd contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoonnummer 073-6155703. We kijken dan samen hoe we u verder kunnen helpen.

Veelgestelde vragen (pdf)