Asfaltcentrale aan de Veemarktkade in ‘s-Hertogenbosch

Welkom op onze webpagina over de asfaltcentrale aan de Veemarktkade in ‘s-Hertogenbosch.

De afgelopen tijd zijn er veel zorgen geuit over de uitstoot van benzeen en de gevolgen hiervan voor de gezondheid. Ook zijn veel meldingen binnengekomen over de ervaren geuroverlast rondom de asfaltcentrale. Wij begrijpen uw zorg en vragen. Op deze webpagina informeren we u over deze onderwerpen en de stappen die we zetten. U leest hier meer over dit handhavingstraject, de onderzoeken die nu plaats vinden en vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Sinds 2018 is steeds meer bekend geworden over de uitstoot van benzeen bij het recyclen van asfalt. Benzeen is nauwelijks te ruiken en afhankelijk van de blootstellingsduur en de concentratie een kankerverwekkende stof. Daarom moet er altijd naar worden gestreefd dat er zo min mogelijk benzeen vrijkomt. De asfaltcentrale aan de Veemarktkade 10 in ’s-Hertogenbosch is een van de asfaltcentrales waar meer uitstoot van benzeen is gemeten dan toegestaan. De gemeente startte daarom op 26 maart 2021 een handhavingstraject en voert metingen aan de pijp en op straatniveau uit.

Update 3 januari 2022

Het rapport van de meetresultaten leefomgeving AsfaltNu voor de maand november 2021 is toegevoegd aan de downloads onder aan deze pagina.

Update 7 december 2021

De brief over de stand van zaken asfaltcentrale die deze week huis aan huis is rondgestuurd in de omgeving van AsfaltNu is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

Update 25 november 2021

Last onder dwangsom opgelegd na emissieoverschrijdingen

Zoals uit recente metingen blijkt, stoot de asfaltcentrale aan de Veemarktkade nog steeds meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. Hierdoor is de volgende stap gezet in de handhaving conform de Landelijke Handhavingsstrategie. Het college heeft een last onder dwangsom aan AsfaltNu opgelegd om de asfaltcentrale per 24 december 2021 aan de norm te laten voldoen.

Afgelopen week zijn de rapporten ontvangen naar aanleiding van de emissiemetingen die op 17 september 2021 in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch en door onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties zijn uitgevoerd. Hierin werd duidelijk dat tijdens deze metingen een concentratie is vastgesteld van respectievelijk 7,0 mg/Nm3 benzeen en 2,7 mg/Nm3 PAK. De emissiegrenswaarden in het Activiteitenbesluit zijn vastgesteld op respectievelijk 1,0 mg/Nm3 en 0,05 mg/Nm3. Er is dus een forse overschrijding geconstateerd. De lange periode tussen meting en resultaat zijn te verklaren doordat er grote capaciteitsdruk op deze specialistische organisaties staat in verband met de grote landelijke vraag en de waardebepaling van de PAK-concentratie in een specialistisch laboratorium moet worden uitgevoerd.

Toevoegingen aan de downloads onderaan deze pagina

 • De rapporten naar aanleiding van de metingen benzeen en PAKs op 17 september 2021 bij AsfaltNu;
 • De last onder dwangsom van 25 november 2021 en het voornemen last onder dwangsom van 22 juli 2021;
 • Tekst zoals opgenomen in het raadsinformatiebulletin van week 47 met betrekking tot handhaving asfaltcentrale Veemarktkade.

Update 17 november 2021

De meetresultaten leefomgeving AsfaltNu voor de maand oktober 2021 zijn toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina. De resultaten in deze rapporten zijn gebaseerd op gevalideerde meetdata. De niet gevalideerde meetdata zijn te vinden op de website Brabant Luchtmeet

Update 14 oktober 2021

Er zijn 4 toevoegingen bij de bijlagen onderaan deze pagina:

 • Verslag en presentatie (in aparte downloads) van het overleg met vertegenwoordiging vanuit de omgeving, AsfaltNu, ODBN en OMWB en gemeente op 30 september 2021.
 • Het rapport van de meetresultaten leefomgeving AsfaltNu voor de maand september.
 • Collegebrief van 12 oktober 2021 verstuurd aan de gemeenteraad over de stand van zaken omtrent de asfaltcentrale.

Update 16 september 2021

De meetresultaten leefomgeving AsfaltNu voor de maanden juli en augustus 2021 zijn toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina. De resultaten in deze rapporten zijn gebaseerd op gevalideerde meetdata. De ongevalideerde meetdata zijn te vinden op de website Brabant Luchtmeet

De concentratie van benzeen wordt vanaf juli 2021 gedurende zes maanden ieder uur op twee plekken in de directe omgeving van de asfaltcentrale gemeten door middel van gaschromatografie (GC) en maandelijks geanalyseerd met behulp van een windroosanalyse. Op drie andere plaatsen in de omgeving wordt in dezelfde periode door middel van badges gemeten en na analyse geeft dit een algemeen beeld van de heersende concentratie van benzeen op deze specifieke plekken. Een windroosanalyse is hier niet mogelijk aangezien  deze meting door middel van badges een éénsgetalwaarde over de gemeten periode betreft. 

Update 2 september 2021

Het rapport “Rapport luchtemissie benzeen en geur van 4 augustus 2021” van de omgevingsdienst OMWB is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.
Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de metingen in opdracht van de gemeente aan de schoorsteen van de asfaltcentrale. De metingen zijn uitgevoerd op 7 juli 2021. Op dat moment werd er productie gedraaid zonder recycled materiaal.

Update 23 juli 2021

Het college heeft besloten de volgende stap in de handhavingsaanpak voor de asfaltcentrale te zetten. Wat dat betekent is terug te lezen in het collegebesluit dat als download aan deze pagina is toegevoegd. Ook heeft het college teruggekeken over de periode van de afgelopen jaren en per brief de raad inzicht gegeven in de handelingen in deze periode. Dit inzicht is opgenomen in een feitenrelaas. Ook deze collegebrief en het feitenrelaas is als download onderaan deze pagina toegevoegd.

Update 16 juli 2021

Op 15 juli heeft de gemeente het ‘plan van aanpak reductie asfaltcentrale ’s-Hertogenbosch’ van AsfaltNu ontvangen. In een nieuwsbericht op de omgevingswebsite van AsfaltNu lichten zij de stappen die genomen worden toe.

Update 15 juli 2021

Op 7 juli 2021 zijn in opdracht van de gemeente metingen uitgevoerd naar uitstoot van benzeen aan de schoorsteen van de asfaltcentrale. Op dat moment werd er productie gedraaid zonder recycled materiaal. We verwachten de resultaten van deze meting niet voor begin september te ontvangen. Er blijft aandacht en druk om zo snel als mogelijk de meetresultaten en rapportages beschikbaar te hebben. Op 6 juli 2021 heeft AsfaltNu ook metingen aan de schoorsteen uitgevoerd.

Update 8 juli 2021

De notitie “asfaltcentrale den Bosch benzeen (29 april 2021)” van de omgevingsdienst OMWB is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van de metingen op 24 april 2021 en geeft middels modulering inzicht wat de overschrijdingen uit de schoorsteen doen op de leefomgeving. Op basis van de berekeningen blijkt dat de wettelijke grenswaarde bij de meest kritische woonbebouwing rondom de centrale én bij een worst-case berekening op basis van voltijdproductie niet worden overschreden. Onderdelen van deze notie zijn ook opgenomen in het meetplan Asfaltcentrale van 1 juli 2021.

Update 2 juli 2021

Luchtkwaliteitsmetingen rondom de asfaltcentrale per 1 juli 2021

Zoals toegezegd zal er 6 maanden gemeten worden in de leefomgeving. Dit staat beschreven in het meetplan “Asfaltcentrale ’s-Hertogenbosch” dat is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina. Per 1 juli 2021 zijn twee continue meetstations geïnstalleerd; een op de landtong bij de Vikinghaven en een aan de kop van de Industriehaven op het gemaal van gemeente ’s-Hertogenbosch. De gegevens kunnen openbaar geraadpleegd worden op de website brabantluchtmeet.net.
De data is real-time en wordt maandelijks gevalideerd. Dit betekent wel dat verse data ruw is en als gevolg van kalibraties van de monitor, nog kan wijzigen. Daarnaast zijn in meerdere windrichtingen in het gebied diverse batches [soort van buisjes] geïnstalleerd, deels dichter rondom de asfaltcentrale. Deze worden vier-wekelijks gewisseld en geanalyseerd in het laboratorium.

Landelijk rapport Bouwend Nederland

Het rapport "VBW Rapportage - Benzeenemissie bij Asfaltproductie” naar aanleiding van de landelijke onderzoeken in opdracht van Bouwend Nederland is op 1 juli gepubliceerd. Hierbij treft u de link naar de website van Bouwend Nederland en het rapport.  

Er zijn een 2-tal wijzigingen bij de bijlagen onderaan deze pagina

 • De adviesmemo "collegestandpunt asfaltcentrale” opgesteld door Hekkelman advocaten NV in opdracht van het college van B&W en op verzoek van de omgeving zoals besproken in de online bijeenkomst van 27 mei 2021is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina. Deze second opinion is gebaseerd op de gegevens die bekend waren op 28 mei 2021. Hierdoor zijn de na deze datum ontvangen meetresultaten alsmede de productiewijzigingen die door de centrale zelf zijn doorgevoerd, hierin niet meegenomen.
 • Het meetplan “Asfaltcentrale ’s-Hertogenbosch” is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

Tijdelijke website AsfaltNu

AsfaltNu heeft een tijdelijke webpagina gemaakt ten behoeve van de omgeving. Hierop treft u onder andere informatie over de dag- en nachtproductie, de verwachte windrichting per week en andere actuele informatie vanuit de asfaltcentrale.

Update 29 juni 2021

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB) heeft op 24 april 2021, geurmetingen uitgevoerd aan de afgassen van de asfaltmenginstallatie van AsfaltNu C.V. Den Bosch. Het doel van de metingen is om de geuremissie uit de schoorsteen vast te stellen. De conclusies uit de resultaten van de geurberekeningen staan beschreven in het rapport “Rapportage Geur-meting AsfaltNu Veemarktkade 10 Den Bosch AVG” en is onderaan deze pagina als bijlage toegevoegd.

Update 18 juni 2021

Het verslag van de online informatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van de omgeving van 27 mei toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

Het verslag en gebruikte presentatie van de informatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van de omgeving, AsfaltNu, ODBN en gemeente van 10 juni toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

Er is een tekstuele wijzigingen doorgevoerd op deze pagina:

 • De kop “Asfaltcentrale en de maximale norm” is aangepast aan de hand van feedback van het ministerie.

Er zijn een 3-tal wijzigingen bij de bijlagen onderaan deze pagina:

 • Verslag online informatiebijeenkomst 27 mei 2021 toegevoegd.
 • Verslag en presentatie van de informatiebijeenkomst van 10 juni 2021 toegevoegd.

Update 17 juni 2021

Aanleiding om de maatregelen in het kader van de handhaving aan te scherpen in verband met nieuwe overschrijding benzeen en PAKs door AsfaltNu.

U bent eerder geïnformeerd dat er extra metingen zijn verricht inzake de uitstoot van de asfaltcentrale aan de Veemarktkade. Dit betreft onder andere metingen op uitstoot van benzeen en PAKs. Uit eerdere metingen blijken forse overschrijdingen. Vandaag zijn door AsfaltNu de resultaten van de laatste metingen van 5 mei 2021 bekendgemaakt. Dit betreft een uitstoot van benzeen van 10,6 mg/m3. Ook de uitstoot van PAKs is boven de norm. Deze stoffen komen vrij bij de productie van gerecycled asfalt. Voor de gemeente zijn deze nieuwe overschrijdingen op zowel benzeen als PAKs onacceptabel. En wij kunnen ons voorstellen dat omwonenden en omliggende bedrijven hier enorm van schrikken en met ons deze nieuwe overschrijdingen onacceptabel vinden. Deze nieuwe overschrijding is een directe aanleiding om de maatregelen in het kader van de handhaving aan te scherpen. Momenteel wordt dit aanscherpen van maatregelen nader bekeken. Wij verwachten u hierover op korte termijn te kunnen informeren.

AsfaltNu kondigt extra maatregelen aan om het vrijkomen van benzeen en PAK per direct terug te brengen  

De asfaltcentrale van AsfaltNu neemt per direct maatregelen (pdf) om het vrijkomen van benzeen en PAK bij de centrale in ‘s-Hertogenbosch te beperken. Dit is het resultaat van metingen die het bedrijf recent [red: op 5 mei 2021] heeft uitgevoerd. 

Update 19 mei 2021

De rapportage in opdracht van de gemeente naar de uitstoot van benzeen van 24 april 2021 is onderaan als bijlage toegevoegd.

Update 17 mei 2021

Het verslag van de online informatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van de omgeving van 28 april toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

Er zijn een 2-tal tekstuele wijzigingen doorgevoerd op deze pagina:

 • Het kopje “Achtergrond en maximale norm” is aangepast aan de hand van feedback van het kenniscentrum Infomil (Landelijk centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein).
 • Het kopje “Polycyclische aromatische koolwaterstoffen”, de 2e alinea is aangepast om te verduidelijken dat de inname controle door de asfaltcentrale zelf is aangescherpt.

Er zijn een 3-tal wijzigingen bij de bijlagen onderaan deze pagina:

 • Vergunningstukken uit 2009 zijn aangevuld
 • Documentnaam gewijzigd van aanschrijving geur naar brief asfaltcentrale geur
 • Verslag online informatiebijeenkomst 28 april 2021 toegevoegd

Achtergrond en maximale norm

Het Activiteitenbesluit geldt sinds 2016. In dit besluit staan milieuregels voor bedrijven opgenomen. Hierin staat ook de geldende norm voor de uitstoot van benzeen van 1 milligram/m³. Voor al langer in bedrijf zijnde asfaltcentrales gold wegens overgangsrecht vanuit de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) tot 2015 de norm van 5 milligram/m³. In 2018 werd duidelijk dat bij het recyclen van asfalt deze norm overschreden kan worden. De branche heeft asfaltcentrales die niet aan de norm konden voldoen, geadviseerd om een tijdelijke verhoging van de norm tot 5 mg/m³ aan te vragen bij het bevoegd gezag tot 1 januari 2022.

Asfaltcentrale en de maximale norm

In februari 2021 hebben we twee rapporten ontvangen van de asfaltcentrale. Deze rapporten laten zien dat bij de schoorsteen een concentratie van 2,1 mg/m3 en 2,9 mg/m3 benzeen is gemeten. De schoorsteen is 41 meter hoog. Dat betekent dat de hoeveelheid benzeen op straatniveau veel lager zal zijn. Dat moet ook, want de norm op straatniveau is veel strenger (5 microgram/m3). In de buitenlucht is altijd een beetje benzeen aanwezig (dat noemen we de achtergrondwaarde). Ook in gebieden waar de asfaltcentrale geen invloed op heeft. Dit komt omdat we producten gebruiken waar benzeen in zit. Er zijn landelijk op leefniveau geen overschrijdingen in de concentratie benzeen in de lucht op leefniveau geconstateerd. Dit wordt door het Rijk gemonitord.

Hoeveelheid benzeen in de lucht op straatniveau en gezondheid

Uit berekeningen van bestaande gegevens blijkt dat de norm voor benzeen bij de woningen of bedrijven in de omgeving niet wordt overschreden. De GGD is daardoor van mening dat er een verwaarloosbaar gezondheidsrisico is. De gemeente heeft een onafhankelijke deskundige opdracht gegeven de concentratie benzeen bij de woningen en bedrijven (straatniveau) zelf te gaan meten.

Handhavingstraject

Dat de asfaltcentrale de benzeennorm bij hun schoorsteen op 41 meter hoogte overschrijdt, weten we uit hun eigen onderzoek. Daarom hebben we het bedrijf aangeschreven. Het bedrijf moet vóór 1 augustus 2021 een plan van aanpak maken. In dit plan staat welke maatregelen door het bedrijf worden getroffen om ook bij de uitmonding van de schoorsteen onder de benzeennorm te blijven. Ook onderzoeken zij waar geurklachten vandaan komen en of extra maatregelen mogelijk zijn. Op 24 april voerden wij een meting uit bij de schoorsteen. Op basis daarvan hebben we binnenkort onze eigen meetgegevens. 
Onderaan deze pagina vindt u alle documenten over dit handhavingstraject.

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

In een van de rapporten van de asfaltcentrale is eenmalig een verhoogde uitstoot van PAK in de schoorsteen gemeten. Dit kan voorkomen als de inname van herbruikbaar asfalt niet voldoet aan vastgestelde kwaliteitseisen. De inname van herbruikbaar asfalt verloopt via vastgestelde regels (acceptatieprotocol). Dit om te voorkomen dat teerhoudend asfaltgranulaat verwerkt wordt.

De controles op het toepassen van de juiste inname worden uitgevoerd door KIWA. Dit is een gecertificeerde instelling. Doordat tijdens een meting eenmalig een verhoogde uitstoot van PAK is gemeten, is de innamecontrole op herbruikbaar asfalt door de asfaltcentrale zelf aangescherpt. Om te controleren of de aanscherping effect heeft gehad wordt binnenkort een nieuwe meting uitgevoerd. Van een te hoge uitstoot van PAK zou dan geen sprake meer moeten zijn.

Metingen in opdracht

De gemeente heeft opdracht gegeven voor de volgende metingen:

 1. Meten van uitstoot van benzeen uit de schoorsteen bij de asfaltcentraleDeze meting is 24 april 2021 uitgevoerd. Rapportage wordt binnen 2 á 3 weken verwacht. Het rapport plaatsen we op deze pagina.
 2. Geurmonster nemen bij de schoorsteen om de geur te onderzoeken. Deze monsters zijn 24 april 2021 afgenomen. Verwerkingstijd is ca 1 maand.
 3. Meting van de luchtkwaliteit in de omgeving.  Deze metingen doen we aan de hand van een meetplan van een onafhankelijke gecertificeerde deskundige. Dit meetplan zal met de bewoners en de betrokken wijkraden worden besproken. Er wordt op verschillende plekken in de wijk gemeten. Deze meting zal enkele maanden duren.
 4. Meting van naar mogelijk andere stoffen uit de schoorsteen. Stoffen zoals PAK, fijnstof en vluchtige organische stoffen worden dan gemeten. Nog niet bekend wanneer deze wordt uitgevoerd.

Uitgevoerde metingen:

We hebben een worst-case berekening van de concentratie van benzeen in de lucht op straatniveau uitgevoerd. In een worst-case berekening gaan we uit van de slechts denkbare situatie. Deze is altijd fictief. In deze berekening wordt ervan uitgegaan dat de asfaltcentrale 24 uur per dag, 7 dagen in de week produceert. In werkelijkheid draait de asfaltcentrale veel minder dan die berekende tijd.

In dit rekenmodel wordt de Bossche omgeving nagebootst via een vastgesteld model. Zo berekenen we hoe het zit met de norm voor benzeen op straatniveau aan de hand van de metingen van de asfaltcentrale. Uit deze berekening blijkt dat op staatniveau in de omgeving van de asfaltcentrale de norm voor benzeen niet wordt overschreden. De GGD is van mening dat als de concentratie benzeen bij de woningen en bedrijven voldoet aan de norm, er een verwaarloosbaar gezondheidsrisico is. Als onze eigen meetgegevens bekend zijn maken we een berekening van de werkelijke situatie. Dus met de werkelijke productietijd en de gemeten uitstoot.

Benzeen heeft nauwelijks geur

Bij de productie van asfalt komt helaas altijd geur vrij. Bij een ongunstige windrichting is dat nog beter te merken. We vinden het belangrijk te melden dat de geur die u misschien ruikt, geen benzeen is. Benzeen is nauwelijks te ruiken. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) doet wel onderzoek en hield de laatste controles op 1 en 5 april. Daarbij vonden zij geen overtredingen.

Geuronderzoek

De gemeente is samen met omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) een geuronderzoek gestart naar de geurhinder in de omgeving. Er zijn op 24 april 2021 geurmonsters genomen bij de schoorsteen die worden getoetst aan de milieuvergunning. Er wordt beoordeeld of aan de milieuvergunning wordt voldaan. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) doet ook dagelijks geurwaarnemingen in de omgeving van de asfaltcentrale om vast te stellen waar en wanneer de geur waarneembaar is. Deze waarnemingen worden samengevoegd met de geurklachten die we vanuit de omgeving ontvangen. Dit om een goed beeld te krijgen van de geur rondom de asfaltcentrale. De gemeente heeft 14 april 2021 de asfaltcentrale verzocht onderzoek te doen naar extra geur beperkende maatregelen.

Ervaart u geuroverlast?

Dan kunt u een melding doen bij milieuklachtencentrale. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 073-6812821. Zo komt de melding het snelst bij de toezichthouders terecht. U kunt ook digitaal uw melding aan ons doorgeven via de website van S@men. Digitale meldingen worden binnen kantoortijden verwerkt.

Bedrijfsverplaatsing en nieuwbouw

De gemeente is in gesprek met het bedrijf om te kijken naar een nieuwe locatie voor een nieuwe moderne centrale. Belangrijkste vraag daarbij is of deze verplaatsing mogelijk is en onder welke condities deze kan plaatsvinden. Daartoe verrichten wij op dit moment gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek. We hopen dit onderzoek spoedig af te ronden. Het gaat dan om de bouw van een nieuwe asfaltcentrale die voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Via deze pagina houden we u op de hoogte van het handhavingstraject en de lopende onderzoeken. Op het moment dat we een update op deze pagina plaatsen, willen we u proactief via e-mail informeren. We sturen dan geen nieuwe bewonersbrief. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres in te vullen via onderstaande knop.

Aanmelden nieuwsbrief

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente per telefoonnummer 073-6155703 of per email via het digitale contactformulier. Gaat het om een melding van geuroverlast, dan kunt u bellen met de Milieuklachtencentrale op telefoonnummer 073-6812821 of ga naar de website van Milieuklachtencentrale.

Mocht u de informatie uit de onderstaande pfd-bestanden niet goed kunnen lezen dan kunt u altijd contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoonnummer 073-6155703. We kijken dan samen hoe we u verder kunnen helpen.

Veelgestelde vragen (pdf)