Asfaltcentrale aan de Veemarktkade in ’s-Hertogenbosch

Welkom op onze webpagina over de asfaltcentrale aan de Veemarktkade in ’s-Hertogenbosch.

Sinds 2018 is steeds meer bekend geworden over de uitstoot van benzeen en PAK’s bij het recyclen van asfalt. Benzeen en PAK’s zijn nauwelijks te ruiken en afhankelijk van de blootstellingsduur en de concentratie een kankerverwekkende stof. Daarom moet er altijd naar worden gestreefd dat er zo min mogelijk vrijkomt. De asfaltcentrale aan de Veemarktkade 10 in ’s-Hertogenbosch is een van de asfaltcentrales waar meer uitstoot van is gemeten dan toegestaan. De gemeente startte daarom op 26 maart 2021 een handhavingstraject en voert metingen aan de pijp en op straatniveau uit.

Op deze pagina informeren wij u over de situatie rond de asfaltcentrale aan de Veemarktkade in ’s-Hertogenbosch. U leest hier meer over het handhavingstraject, de aanpassingen die door AsfaltNu bij de centrale worden doorgevoerd, de onderzoeken die nu plaatsvinden en u vindt antwoorden op veelgestelde vragen.

Achtergrondinformatie en updates

 • Achtergrondinformatie

  Maximale norm

  Het Activiteitenbesluit geldt sinds 2016. In dit besluit staan milieuregels voor bedrijven opgenomen. Hierin staat ook de geldende norm voor de uitstoot van benzeen van 1 milligram/m³. Voor al langer in bedrijf zijnde asfaltcentrales gold wegens overgangsrecht vanuit de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) tot 2015 de norm van 5 milligram/m³. In 2018 werd duidelijk dat bij het recyclen van asfalt deze norm overschreden kan worden. De branche heeft asfaltcentrales die niet aan de norm konden voldoen, geadviseerd om bij het bevoegd gezag een tijdelijke verhoging van de norm tot 5 mg/m³ aan te vragen tot 1 januari 2022.

  Asfaltcentrale en de maximale norm

  In februari 2021 hebben we twee rapporten ontvangen van de asfaltcentrale. Deze rapporten laten zien dat bij de schoorsteen een concentratie van 2,1 mg/m3 en 2,9 mg/m3 benzeen is gemeten. De schoorsteen is 41 meter hoog. Dat betekent dat de hoeveelheid benzeen op straatniveau veel lager zal zijn. Dat moet ook, want de norm op straatniveau is veel strenger (5 microgram/m3). In de buitenlucht is altijd een beetje benzeen aanwezig (dat noemen we de achtergrondwaarde). Ook in gebieden waar de asfaltcentrale geen invloed op heeft. Dit komt omdat we producten zoals brandstoffen en sigaretten gebruiken waar benzeen in zit. Er zijn landelijk op leefniveau geen overschrijdingen in de concentratie benzeen in de lucht op leefniveau geconstateerd. Dit wordt door het Rijk gemonitord.

  Hoeveelheid benzeen in de lucht op straatniveau en gezondheid

  Uit berekeningen op basis van bestaande gegevens, die door de OMWB zijn uitgevoerd,  blijkt dat de norm voor benzeen bij de woningen of bedrijven in de omgeving niet wordt overschreden. De GGD is daardoor van mening dat er een verwaarloosbaar gezondheidsrisico is. Om deze berekeningen te toetsen is in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch in de periode van 1 juli tot 31 december 2021 de benzeenconcentratie in de leefomgeving continue gemeten. Zowel de berekening als de metingen bevestigen dat de overschrijding van de uitstoot van de asfaltcentrale een minimaal effect heeft op de benzeenconcentratie in de leefomgeving. Zowel de berekeningen als de rapportage van de continue meting zijn onderaan de pagina bij de downloads opgenomen.

  Handhavingstraject

  Dat de asfaltcentrale de benzeennorm bij hun schoorsteen op 41 meter hoogte overschrijdt, weten we uit hun eigen onderzoek. Daarom is het bedrijf op 26 maart 2021 aangeschreven. Inmiddels is naar aanleiding van meerdere, in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch, uitgevoerde metingen aan de schoorsteen op 25 november een last onder dwangsom opgelegd. Met deze last onder dwangsom wordt overschrijding die na 24 december 2021 wordt gemeten beboet met € 20.000,-. Het bedrijf heeft op 15 juli 2021 een plan van aanpak ingediend. In dit plan staat welke maatregelen door het bedrijf worden getroffen om ook bij de uitmonding van de schoorsteen onder de norm te blijven. Tijdens de winterrevisie is de asfaltcentrale aangepast. Deze aanpassing heeft als doel benzeen, PAK en geur te filteren. Onderaan deze pagina vindt u alle documenten over dit handhavingstraject.

  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

  PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) is een groep schadelijke stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding. Ze komen vrij bij bijvoorbeeld het aanbranden van eten, het stoken van houtkachels en open haarden en ze zitten in sigarettenrook. PAK’s komen voornamelijk in het lichaam door voeding en inademing. Een kleine hoeveelheid wordt opgenomen via de huid. Te veel en te vaak PAK’s binnenkrijgen is ongezond. Als teerhoudend asfalt wordt verhit komt PAK vrij. Hierom mag bij het hergebruiken van asfalt het asfalt geen teer bevatten. Om hiervoor te zorgen wordt bij de recycling van asfalt gebruik gemaakt van een beoordelingsrichtlijn (BRL). Asfaltcentrales die de inname van asfalt hebben georganiseerd op basis van deze richtlijn worden door het KIWA gecontroleerd en gecertificeerd. Bij de controle van de vergunning van asfaltcentrales wordt nog tot eind dit jaar (2022) de certificering op basis van deze BRL – als een erkende maatregel – geaccepteerd. Deze certificering betekent dat meten van de uitstoot van PAK aan schoorsteen voor de vergunning niet nodig is. Bij meerdere metingen en over de afgelopen periode is toch een verhoogde uitstoot van PAK in de schoorsteen gemeten, dit kan twee oorzaken hebben:

  • Het kan voorkomen als de inname van herbruikbaar asfalt niet voldoet aan vastgestelde kwaliteitseisen (BRL).
  • Het kan ook zijn dat de manier waarop in de centrale het asfalt wordt opgewarmd er voor zorgt dat PAK’s kunnen vrijkomen uit het asfalt dat niet als verdacht wordt beschouwd. Omdat bij meerdere metingen de aanwezigheid van PAK is aangetoond én bij meerdere centrales in Nederland, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch besloten om toch op PAK te handhaven. Daarnaast heeft het ministerie inmiddels besloten de erkende maatregel op basis van de BRL in te gaan trekken. Dit kan niet van de ene op de andere dag geregeld zijn, dat betekent dat deze maatregel eind 2022 zal vervallen.

  Benzeen heeft nauwelijks geur

  Bij de productie van asfalt komt helaas altijd geur vrij. Bij een ongunstige windrichting is dat nog beter te merken. We vinden het belangrijk te melden dat de geur die u misschien ruikt, geen benzeen is. Benzeen is nauwelijks te ruiken. De ODBN doet regelmatig onderzoek en controleert ook altijd bij klachten.

  Geuronderzoek

  De gemeente heeft samen met de ODBN in 2021 een geuronderzoek uitgevoerd naar de geurhinder in de omgeving. Er zijn op 24 april en 7 juli 2021 geurmonsters genomen bij de schoorsteen die zijn getoetst aan de milieuvergunning. Er is beoordeeld of aan de milieuvergunning wordt voldaan. De ODBN heeft in de periode tot juli 2021 ook dagelijks geurwaarnemingen in de omgeving van de asfaltcentrale gedaan om vast te stellen waar en wanneer de geur waarneembaar is. Deze waarnemingen zijn samengevoegd met de geurklachten die we vanuit de omgeving in die periode ontvingen. Dit om een goed beeld te krijgen van de geur rondom de asfaltcentrale. Wanneer een bedrijf volgens de vergunning geen geur overlast veroorzaakt betekent dit niet dat u het bedrijf niet ruikt.

  Bedrijfsverplaatsing en nieuwbouw

  De gemeente is in gesprek met het bedrijf om te kijken naar een andere locatie voor een nieuwe moderne centrale. Belangrijkste vraag daarbij is of deze verplaatsing mogelijk is en onder welke condities deze kan plaatsvinden. Daartoe verrichten wij op dit moment gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek. We hopen dit onderzoek spoedig af te ronden. Het gaat dan om de bouw van een nieuwe asfaltcentrale die voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving.

 • Updates 2023

  Update 21 september 2023

  Onderaan deze pagina zijn de volgende documenten toegevoegd:

  • Raadsinformatiebulletin van 21 juli 2023 aangaande dit dossier;
  • Brief aan AsfaltNu, intrekken dwangsombesluit.

  Update 13 juli 2023

  Onderaan deze pagina is het volgende document toegevoegd:

  • Meetresultaten van de emissiemetingen benzeen en PAKs van 14 juni 2023.
 • Updates 2022

  Update 1 november 2022

  Onderaan deze pagina is het volgende document toegevoegd:

  • Meetresultaten van de emissiemetingen benzeen van 29 september 2022.

  Update 12 september 2022

  Onderaan deze pagina is het volgende document toegevoegd:

  • Meetresultaten van de emissiemetingen benzeen en PAKs van 7 juli 2022.

  Update 21 juli 2022

  Onderaan deze pagina zijn de volgende documenten toegevoegd:

  • Meetresultaten van de emissiemetingen benzeen en PAKs van 7 juni 2022;
  • Verslag overleg omgeving asfaltcentrale, AsfaltNu, ODBN en gemeente van 14 juli 2022;
  • Raadsinformatiebulletin van 21 juli 2022 aangaande dit dossier.

  Update 7 juli 2022

  Onderaan deze pagina zijn de volgende documenten toegevoegd:

  • Brief aan AsfaltNu, beslissing op bezwaar dwangsom;
  • Brief van college aan Raad;
  • Antwoordbrief op vragen van de Raad (artikel 71 vragen).

  Update 30 juni 2022

  Onderaan deze pagina zijn de volgende documenten toegevoegd:

  • De meetresultaten van de emissiemetingen benzeen en PAKs van 11 mei 2022 en 1 juni 2022;
  • Raadsinformatiebulletin van 30 juni 2022 aangaande dit dossier.

  Update 12 mei 2022

  Op 11 mei is een controlemeting uitgevoerd naar de uitstoot van benzeen en PAK bij AsfaltNu. Door een calamiteit bij de asfaltcentrale kon de op 20 april geplande meting niet plaatsvinden. De meting op 11 mei is uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). OMWB is bevoegd voor het meten van benzeen en zij werken aan de accreditatie voor PAK. Dit betekent dat op basis van de benzeenresultaten handhavend kan worden opgetreden en de uitkomst van de PAK meting alleen indicatief gebruikt wordt. Op korte termijn was geen volledig geaccrediteerd meetbureau beschikbaar.

  Wij verwachten de uitslag van de benzeen meting begin juni. In juni staat een volgende controlemeting gepland.

  Update 22 april 2022

  Op 13 april is er een informatieavond geweest met de vertegenwoordiging uit de omgeving van de asfaltcentrale. In presentaties van de gemeente, omgevingsdienst en AsfaltNu is informatie gegeven over de stand van zaken bij de opgelegde dwangsom, de controles en metingen en de aanpassingen in de centrale. In de downloads onderaan deze pagina vindt u onderstaande informatie: Verslag en presentatie (in aparte downloads) van het overleg met vertegenwoordiging vanuit de omgeving, AsfaltNu, ODBN en gemeente op 13 april 2022.

  Update 20 april 2022

  Tijdens de productie van asfalt is gisterenavond één van de nieuwe koolfilters gaan smeulen. Dit heeft geleid tot een calamiteit waar de brandweer bij aanwezig is geweest. Door deze calamiteit is de productie in de centrale stilgelegd en kan de voor vandaag ingeplande emissiemeting van PAK en benzeen niet doorgaan.

  De productie met recyclebaar asfalt in deze centrale is gestopt, er wordt alleen nog nieuw asfalt geproduceerd. De geplande productie met recyclebaar asfalt is verplaatst naar een andere centrale.

  Op dit moment wordt door AsfaltNu onderzoek gedaan naar de oorzaak. Emissiemetingen van PAK en benzeen worden opnieuw ingepland zodra weer zicht is op productie in ‘s-Hertogenbosch.

  Update 11 maart 2022

  Informatie uit het raadsinformatiebulletin van 10 maart 2022 aangaande dit dossier is toegevoegd aan de downloads onder aan deze pagina.

  Update 3 maart 2022

  Op 2 maart 2022 is een omgevingsvergunning verleend aan AsfaltNu voor het installeren van een filterinstallatie. Een zogenaamde actiefkoolfilter. Uit onderzoek door AsfaltNnu blijkt dat met een filterinstallatie de uitstoot van PAK, benzeen en geur sterk wordt verminderd.

  De omgevingsvergunning en de aanvraag kunt u vanaf 3 maart 2022 6 weken inzien. De omgevingsvergunning is ook toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina. U kunt ook een afschrift opvragen via het digitaal contactformulier. Bent u het niet eens met de verleende vergunning, dan kunt u ook bezwaar maken. In de omgevingsvergunning of op de website Overheid.nl (“berichten over uw buurt”) staat hoe u een bezwaarschrift kunt indienen. Uw bezwaarschrift moet voor 14 april 2022 bij ons binnen zijn.

  Update 22 februari 2022

  In de maanden juli tot en met december 2021 is de benzeen uitstoot in de leefomgeving continue gemeten. In deze periode zijn twee meetstations en in meerdere windrichtingen batches [soort van buisjes] geïnstalleerd. De uitkomsten zijn onderzocht en in een rapport beschreven. In de periode van 6 maanden is de gemiddelde concentratie van benzeen in het gemeten gebied ongeveer 0,4 à 0,6 μg/m3. De concentratie is lager dan de (jaargemiddelde) grenswaarde van 5 μg/m3 op leefniveau. De conclusie is dat het effect van de uitstoot van de asfaltcentrale verwaarloosbaar is. Ook in de meest ongunstige pieksituatie, waarbij asfalt wordt geproduceerd met een hoog gehalte PR en wind mee, is de gemeten waarde van benzeen onder de grenswaarde van 5 μg/m3 op leefniveau. De gemiddelde concentratie van benzeen ter plaatse van de meetlocaties was in deze meest ongunstige situatie kortstondig ongeveer 1 ug/m3.

  Het rapport Luchtonderzoek leefomgeving AsfaltNu Den Bosch jul-dec 2021 is toegevoegd aan de downloads onder aan deze pagina.

 • Updates 2021

  Update 7 december 2021

  De brief over de stand van zaken asfaltcentrale die deze week huis aan huis is rondgestuurd in de omgeving van AsfaltNu is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

  Update 25 november 2021

  Uit op 17 september uitgevoerde metingen blijkt dat de asfaltcentrale aan de Veemarktkade nog steeds meer schadelijke stoffen uitstoot dan wettelijk is toegestaan. Hierdoor is de volgende stap gezet in de handhaving die volgt uit de Landelijke Handhavingsstrategie. Het college heeft aan AsfaltNu een last onder dwangsom opgelegd om de asfaltcentrale per 24 december 2021 aan de norm te laten voldoen.

  In week 46 van 2021 zijn de rapporten ontvangen van de emissiemetingen die op 17 september 2021 zijn uitgevoerd. Deze metingen zijn in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch door onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties uitgevoerd. Uit de rapporten werd duidelijk dat tijdens deze metingen een concentratie is vastgesteld van respectievelijk 7,0 mg/Nm3 benzeen en 2,7 mg/Nm3 PAK. Volgens het Activiteitenbesluit mag de uitstoot maximaal respectievelijk 1,0 mg/Nm3 en 0,05 mg/Nm3 zijn. Er is dus een forse overschrijding geconstateerd. De lange periode tussen meting en resultaat zijn te verklaren doordat er grote capaciteitsdruk op deze specialistische organisaties staat in verband met de grote landelijke vraag en de waardebepaling van de PAK-concentratie in een specialistisch laboratorium moet worden uitgevoerd.

  Downloads onderaan deze pagina:

  •    De rapporten naar aanleiding van de metingen benzeen en PAKs op 17 september 2021 bij AsfaltNu;
  •    De last onder dwangsom van 25 november 2021 en het voornemen last onder dwangsom van 22 juli 2021;
  •    Tekst zoals opgenomen in het raadsinformatiebulletin van week 47 met betrekking tot handhaving asfaltcentrale Veemarktkade.

  Update 14 oktober 2021

  Op 30 september is er een informatieavond geweest met de vertegenwoordiging uit de omgeving van de asfaltcentrale. In presentaties van de omgevingsdienst en AsfaltNu is informatie gegeven over de metingen in de leefomgeving, de handhavingstrategie en de aanpassingen aan de centrale. In de downloads onderaan deze pagina vindt u onderstaande informatie:
  Verslag en presentatie (in aparte downloads) van het overleg met vertegenwoordiging vanuit de omgeving, AsfaltNu, ODBN en OMWB en gemeente op 30 september 2021. Collegebrief van 12 oktober 2021 verstuurd aan de gemeenteraad over de stand van zaken omtrent de asfaltcentrale.

  Update 2 september 2021

  Het rapport “Rapport luchtemissie benzeen en geur van 4 augustus 2021” van de omgevingsdienst OMWB is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

  Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de metingen aan de schoorsteen van de asfaltcentrale in opdracht van de gemeente. De metingen zijn uitgevoerd op 7 juli 2021. Op dat moment werd er productie gedraaid zonder recycling van materiaal.

  Update 23 juli 2021

  Het college heeft besloten de volgende stap te zetten in de handhaving die volgt uit de Landelijke Handhavingsstrategie en een voornemen last onder dwangsom op te leggen aan AsfaltNu. Wat dat betekent is terug te lezen in het collegebesluit dat als download aan deze pagina is toegevoegd.

  Het college heeft ook teruggekeken over de periode van de afgelopen jaren en per brief de raad inzicht gegeven in de handelingen in deze periode. Dit inzicht is opgenomen in een feitenrelaas. Ook deze collegebrief en het feitenrelaas is als download onderaan deze pagina toegevoegd.

  Update 16 juli 2021

  Op 15 juli heeft de gemeente het ‘plan van aanpak reductie asfaltcentrale ’s-Hertogenbosch’ van AsfaltNu ontvangen. In een nieuwsbericht op de omgevingswebsite van AsfaltNu lichten zij de stappen die genomen worden toe.

  Update 15 juli 2021

  Op 7 juli 2021 zijn in opdracht van de gemeente metingen uitgevoerd naar uitstoot van benzeen aan de schoorsteen van de asfaltcentrale. Op dat moment werd er schoon asfalt geproduceerd (dus zonder toevoeging van recycled materiaal). We verwachten de resultaten van deze meting niet voor begin september te ontvangen. Er blijft aandacht en druk om zo snel als mogelijk de meetresultaten en rapportages beschikbaar te hebben. Op 6 juli 2021 heeft AsfaltNu ook metingen aan de schoorsteen uitgevoerd.

  Update 8 juli 2021

  De notitie “asfaltcentrale den Bosch benzeen (29 april 2021)” van de omgevingsdienst OMWB is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

  Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van de metingen op 24 april 2021 en geeft op basis van model berekeningen inzicht wat de overschrijdingen uit de schoorsteen doen op de leefomgeving. Op basis van de berekeningen blijkt dat de wettelijke grenswaarde bij de meest kritische woonbebouwing rondom de centrale én bij een worst-case berekening op basis van een continue productie met hergebruik van asfalt niet worden overschreden. Onderdelen van deze notie zijn ook opgenomen in het meetplan Asfaltcentrale van 1 juli 2021.

  Update 2 juli 2021

  Luchtkwaliteitsmetingen rondom de asfaltcentrale per 1 juli 2021

  Zoals toegezegd zal er 6 maanden gemeten worden in de leefomgeving. Dit staat beschreven in het meetplan “Asfaltcentrale ’s-Hertogenbosch”. Per 1 juli 2021 zijn in overleg met de omgeving twee continue meetstations geïnstalleerd; een op de landtong bij de Vikinghaven en een aan de kop van de Industriehaven op het gemaal van gemeente ’s-Hertogenbosch. De data is real-time en wordt maandelijks gevalideerd. Dit betekent wel dat verse data ruw is en als gevolg van kalibraties van de monitor, nog kan wijzigen. Daarnaast zijn in meerdere windrichtingen in het gebied, in afstemming met de omgeving, diverse batches [soort van buisjes] geïnstalleerd, deels dichter rondom de asfaltcentrale. Deze worden vier-wekelijks gewisseld en geanalyseerd in het laboratorium. Het meetplan “Asfaltcentrale ’s-Hertogenbosch” is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

  Landelijk rapport Bouwend Nederland

  Het rapport “VBW Rapportage – Benzeenemissie bij Asfaltproductie” naar aanleiding van de landelijke onderzoeken in opdracht van Bouwend Nederland is op 1 juli gepubliceerd. Hierbij treft u de link naar de website van Bouwend Nederland en het rapport.

  Adviesmemo Collegestandpunt asfaltcentrale

  In opdracht van het college B&W en op verzoek van de omgeving zoals besproken in de online bijeenkomst van 27 mei 2021 is door Hekkelman advocaten NV een second opinion op de handhavingstrategie uitgevoerd. Deze second opinion is gebaseerd op de gegevens die bekend waren op 28 mei 2021. Hierdoor zijn de na deze datum ontvangen meetresultaten en de productiewijzigingen die door de centrale zelf zijn doorgevoerd, hierin niet meegenomen. Het advies vindt u onderaan deze pagina in de downloads.

  Update 29 juni 2021

  Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB) heeft op 24 april 2021, geurmetingen uitgevoerd aan de afgassen van de asfaltmenginstallatie van AsfaltNu C.V. Den Bosch. Het doel van de metingen is om de geuremissie uit de schoorsteen vast te stellen. De conclusies uit de resultaten van de geurberekeningen staan beschreven in het rapport “Rapportage Geur-meting AsfaltNu Veemarktkade 10 Den Bosch AVG” en is onderaan deze pagina als bijlage toegevoegd.

  Update 18 juni 2021

  Het verslag van de online informatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van de omgeving van 27 mei toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.
  Het verslag en gebruikte presentatie van de informatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van de omgeving, AsfaltNu, ODBN en gemeente van 10 juni is toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

  Update 17 juni 2021

  Aanleiding om de maatregelen in het kader van de handhaving aan te scherpen in verband met nieuwe overschrijding benzeen en PAKs door AsfaltNu

  U bent eerder geïnformeerd dat er extra metingen zijn verricht inzake de uitstoot van de asfaltcentrale aan de Veemarktkade. Dit betreft onder andere metingen op uitstoot van benzeen en PAKs. Uit eerdere metingen blijken forse overschrijdingen. Vandaag zijn door AsfaltNu de resultaten van de laatste metingen van 5 mei 2021 bekendgemaakt. Dit betreft een uitstoot van benzeen van 10,6 mg/m3. Ook de uitstoot van PAKs is boven de norm. Deze stoffen komen vrij bij de productie van gerecycled asfalt. Voor de gemeente zijn deze nieuwe overschrijdingen op zowel benzeen als PAKs onacceptabel. En wij kunnen ons voorstellen dat omwonenden en omliggende bedrijven hier enorm van schrikken en met ons deze nieuwe overschrijdingen onacceptabel vinden. Deze nieuwe overschrijding is een directe aanleiding om de maatregelen in het kader van de handhaving aan te scherpen. Momenteel wordt dit aanscherpen van maatregelen nader bekeken. Wij verwachten u hierover op korte termijn te kunnen informeren.

  AsfaltNu kondigt extra maatregelen aan om het vrijkomen van benzeen en PAK per direct terug te brengen

  De asfaltcentrale van AsfaltNu neemt per direct maatregelen (pdf) om het vrijkomen van benzeen en PAK bij de centrale in ’s-Hertogenbosch te beperken. Dit is het resultaat van metingen die het bedrijf op 5 mei 2021 heeft uitgevoerd.

  Update 19 mei 2021

  De rapportage in opdracht van de gemeente naar de uitstoot van benzeen van 24 april 2021 is onderaan als bijlage toegevoegd.

  Update 17 mei 2021

  Het verslag van de online informatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van de omgeving van 28 april toegevoegd aan de downloads onderaan deze pagina.

Ervaart u geuroverlast?

Bel met de milieuklachtencentrale via telefoonnummer 073-6812821 op het moment dat u de overlast ervaart. De omgevingsdienst kan dan ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak en de gevolgen. Op basis van de gegevens wordt gekeken welke maatregelen er op welke termijn kunnen worden genomen.

Is de overlast die u ervaart niet van acute aard? Dan kunt u uw klacht ook digitaal melden via de website van S@men. Uw melding wordt vervolgens afgehandeld binnen kantoortijd.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente per telefoonnummer 073 615 57 03 of per e-mail via het digitaal contactformulier.

Mocht u de informatie uit de onderstaande pdf-bestanden niet goed kunnen lezen dan kunt u altijd contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoonnummer 073 615 57 03. We kijken dan samen hoe we u verder kunnen helpen.

Veelgestelde vragen (pdf)

Downloads tot 25 november 2021

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.