Corona maatregelen voor talentontwikkeling

Talentontwikkeling

’s-Hertogenbosch staat bol van de talenten. Deze talenten zijn eerlijk verdeeld over onze gemeente, maar de kans om ze te ontdekken en te ontwikkelen niet. En zeker tijdens deze coronacrisis zien we de verschillen toenemen. Juist nu is het belangrijk dat we samen met de scholen, kinderopvang, jongerenwerk en andere organisaties ervoor zorgen dat elk kind in ’s-Hertogenbosch een eerlijke start krijgt. En dat elke jongere de kans krijgt om te ontdekken waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. En trots op zichzelf is.

Genomen maatregelen

Dit zijn de nieuwe genomen maatregelen in 's-Hertogenbosch over talentontwikkeling:

  • Om leerlingen die deze zomer de overgang maken naar het voortgezet onderwijs, een zachte landing op hun nieuwe scholen te bieden, gaan PowerUp073 en HambakenConnect op 6 scholen (Duizendpoot, Westerbreedte, Kruisboelijn, Kameleon, Springplank en Nour) leerlingen begeleiden bij die overgang. In de Kruiskamp wordt een vereenvoudigde vorm van Brug naar de Brugklas georganiseerd. En bij Helicon en Van Maerlant zetten we met hetzelfde doel na de zomer het schooljongerenwerk in.
  • Om uitval te voorkomen stellen we een onderwijsmakelaar aan die mbo-leerlingen die dreigen uit vallen vanwege, niet aan onderwijs gerelateerde zaken, te ondersteunen.
  • Partners uit de basisondersteuning zetten extra acties om het ondersteuningsaanbod en potentiële vragers (zoals jongeren) beter bij elkaar te brengen. Zo wordt Dropzone gekoppeld aan de oplopende wachtlijsten in de jeugd-ggz. Niet als overbruggingszorg, maar om wel een luisterend oor te kunnen bieden.
  • De raad heeft in haar vergadering op 16 juni 2021 een amendement aangenomen voor een impuls voor het Bosch corona Herstelfonds waarbij onder meer € 100.000 wordt toegevoegd aan het Onderwijskansenfonds. De middelen worden besteed aan het vergroten van kansengelijkheid voor jongeren.
  • Het Rijk heeft in februari het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd maar de uitwerking is nog niet bekend. De belanghebbenden onderzoeken hoe dit op lokaal niveau vorm wordt gegeven. Als gemeente sluiten we hierop aan bij de betreffende ketenpartners. Samen met andere G40-gemeenten zijn brieven verstuurd aan de minister om te wijzen op de expliciete rol van de lokale overheden in het kader van het nationaal programma.
  • Het Rijk heeft in februari het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl gepresenteerd. Bij de lokale uitwerking prioriteren we jeugd. De maatregelen worden uitgevoerd in 2021 en bestrijken een breed terrein met activiteiten op het gebied van welzijn jeugd (jeugd- en jongerenwerk), sport, cultuur, aanpak eenzaamheid, aanpak armoede, gezonde leefstijl aanvullend op sport en werving vrijwilligers. Doelgroepen en maatschappelijke partners worden bij de uitwerking betrokken.
  • Vanaf 1 maart vindt in een aantal jongerenlocaties Campus073. Hierbij kunnen jongeren in het voortgezet onderwijs studeren, zich ontspannen en andere jongeren ontmoeten. Hambaken Connect doet hetzelfde voor jongeren van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Lees alle genomen maatregelen (pdf).

Onderwijs

De scholen en kinderopvang zijn sinds 5 juni weer geheel geopend. Alleen de mbo-scholen en het hoger onderwijs zijn deels open. De meest actuele informatie daarover vindt u op de website van de school van uw kind.

Vergoeding ouderbijdrage

Van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 waren de kinderopvangorganisaties en daarmee de (VVE-)peuterarrangementen gesloten als gevolg van de tweede lockdown. Ouders werden destijds opgeroepen om de kinderopvang door te betalen om de continuïteit van de kinderopvang te waarborgen. 

Om de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag tegemoet te komen heeft het college van B en W op 23 maart jl. besloten om de ouderbijdrage voor de (VVE-)peuterarrangementen over bovengenoemde periode te vergoeden. Kinderopvangorganisaties die hiervoor in aanmerking komen, kunnen via de website van Compasnul13 een declaratie indienen. 

Ook de ouderbijdrage voor de opvang van kinderen met een sociaal medische indicatie (SMI) wordt over diezelfde periode vergoed. Voor kinderen met een sociaal medische indicatie op de BSO loopt die periode door tot het moment dat de BSO weer open gaat. Ouders ontvangen de ouderbijdrage terug via hun kinderopvangorganisatie.

Verder is besloten om de gemeentelijke subsidie voor peuterarrangementen en VVE door te betalen over de periode dat de kinderopvang 0-4 jaar gesloten was

Jongerenwerk

Met jongerenwerk, gecoördineerd via PowerUp073, bieden we jongeren uitdagingen om hun vrije tijd goed te besteden. Zij kunnen meedoen aan sportactiviteiten, challenges, etc. Het jongerenwerk werkt zowel met online aanbod als op straat. Juist dit werk op straat, het ambulant jongerenwerk, is in de coronatijd van belang.

Veelgestelde vragen

Lees op de website van de Rijksoverheid de veelgestelde vragen rondom talentontwikkeling in ons land.