Corona maatregelen voor talentontwikkeling

Talentontwikkeling

’s-Hertogenbosch staat bol van de talenten. Deze talenten zijn eerlijk verdeeld over onze gemeente, maar de kans om ze te ontdekken en te ontwikkelen niet. En zeker tijdens deze coronacrisis zien we de verschillen toenemen. Juist nu is het belangrijk dat we samen met de scholen, kinderopvang, jongerenwerk en andere organisaties ervoor zorgen dat elk kind in ’s-Hertogenbosch een eerlijke start krijgt. En dat elke jongere de kans krijgt om te ontdekken waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. En trots op zichzelf is.

Genomen maatregelen

Dit zijn de nieuwe genomen maatregelen in 's-Hertogenbosch over talentontwikkeling:

 • Partners uit de basisondersteuning zetten extra acties op het bij elkaar brengen van het ondersteuningsaanbod en potentiële vragers (zoals jongeren). Zo wordt Dropzone gekoppeld aan de oplopende wachtlijsten in de jeugd-ggz. Niet als overbruggingszorg, maar om wel een luisterend oor te kunnen bieden.
 • Het Rijk heeft in februari het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd maar de uitwerking is nog niet bekend. De belanghebbenden onderzoeken hoe dit op lokaal niveau vorm wordt gegeven. Als gemeente sluiten we hierop aan bij de betreffende ketenpartners. Samen met andere G40-gemeenten zijn brieven verstuurd aan de minister om te wijzen op de expliciete rol van de lokale overheden in het kader van het nationaal programma.
 • Het Rijk heeft in februari het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl gepresenteerd. Bij de lokale uitwerking prioriteren we jeugd. De maatregelen worden uitgevoerd in 2021 en bestrijken een breed terrein met activiteiten op het gebied van welzijn jeugd (jeugd- en jongerenwerk), sport, cultuur, aanpak eenzaamheid, aanpak armoede, gezonde leefstijl aanvullend op sport en werving vrijwilligers. Doelgroepen en maatschappelijke partners worden bij de uitwerking betrokken.
 • Het Rijk heeft in februari het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl gepresenteerd. Bij de lokale uitwerking prioriteren we jeugd. De maatregelen worden uitgevoerd in 2021 en bestrijken een breed terrein met activiteiten op het gebied van welzijn jeugd (jeugd- en jongerenwerk), sport, cultuur, aanpak eenzaamheid, aanpak armoede, gezonde leefstijl aanvullend op sport en werving vrijwilligers.
 • De minister heeft een brief geschreven over de overgang PO-VO, gericht op kansrijk adviseren voor de leerlingen.
 • De Bossche Talentschool kende een succesvolle editie deze voorjaarsvakantie. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kregen een breed programma met allerlei kleinschalige workshops, verzorgd door studenten van Avans, PowerUp073 en de Bossche Vakschool.
 • De VO-scholen en het MBO zijn vanaf 1 maart weer geopend. Hierbij worden de coronamaatregelen in acht genomen. Leerlingen krijgen 1 tot 3 dagen les op school, de rest van de lessen is online. Examenklassen van het voortgezet onderwijs krijgen (vrijwel) alle lessen op school.
 • Als gevolg van de tweede lockdown waren de kinderopvangorganisaties 0-4 jaar en daarmee de (VVE-)peuterarrangementen van 16 december ’20 tot 8 februari ’21 gesloten. Het Rijk komt ouders tegemoet voor de eigen bijdrage kinderopvang (KDV, BSO en gastouderopvang) tot het maximum uurtarief. Gemeenten zijn verantwoordelijk om de tegemoetkoming bij de gemeentelijke regelingen te organiseren. Het gaat hier om de regelingen (VVE-)peuterarrangementen en de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Dit wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan het college.
 • Vanaf 1 maart verzorgen PowerUp en De Poort in vier jongerenlocaties Campus073. Dit is een aanbod voor jongeren van het VO met een combinatie van studeren, ontspanning en ontmoeting. Hambaken Connect doet hetzelfde voor jongeren van het PO en het VO.

Lees alle genomen maatregelen (pdf).

Onderwijs

De basisscholen zijn vanaf 8 februari weer open. De scholen voor voortgezet onderwijs en het mbo openen vanaf 1 maart weer deels hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO onder voorwaarden minimaal 1 dag per week naar school gaan. Voor mbo studenten geldt vooralsnog 1 dag per week.

Er is noodopvang voor leerlingen van het voortgezet onderwijs met kwetsbare thuissituaties of voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Dit wordt geregeld via de school. De meest actuele informatie daarover vindt u bij de school.

Kinderopvang

De kinderopvang 0-4 jaar is vanaf 8 februari weer open. Dit geldt ook voor de (VVE-) peuterarrangementen.

Vergoeding ouderbijdrage

Van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 waren de kinderopvangorganisaties en daarmee de (VVE-)peuterarrangementen gesloten als gevolg van de tweede lockdown. Ouders werden destijds opgeroepen om de kinderopvang door te betalen om de continuïteit van de kinderopvang te waarborgen. 

Om de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag tegemoet te komen heeft het college van B en W op 23 maart jl. besloten om de ouderbijdrage voor de (VVE-)peuterarrangementen over bovengenoemde periode te vergoeden. Kinderopvangorganisaties die hiervoor in aanmerking komen, kunnen via de website van Compasnul13 een declaratie indienen. 

Ook de ouderbijdrage voor de opvang van kinderen met een sociaal medische indicatie (SMI) wordt over diezelfde periode vergoed. Voor kinderen met een sociaal medische indicatie op de BSO loopt die periode door tot het moment dat de BSO weer open gaat. Ouders ontvangen de ouderbijdrage terug via hun kinderopvangorganisatie.

Verder is besloten om de gemeentelijke subsidie voor peuterarrangementen en VVE door te betalen over de periode dat de kinderopvang 0-4 jaar gesloten was. 

Buitenschoolse opvang en noodopvang

De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten. De noodopvang, die op dit moment wordt geboden door de BSO, blijft beschikbaar. Kinderen die recht hebben op noodopvang zijn:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Jongerenwerk

Met jongerenwerk, gecoördineerd via PowerUp073, bieden we jongeren uitdagingen om hun vrije tijd goed te besteden. Zij kunnen mee doen aan sportactiviteiten, challenges etc. Het jongerenwerk werkt zowel met online aanbod als op straat. Juist dit werk op straat, het ambulant jongerenwerk, was en is in de coronatijd van belang.

Veelgestelde vragen

Lees op de website van de Rijksoverheid de veelgestelde vragen rondom talentontwikkeling in ons land.