Voorwaarden incidentele bijdrage naleving coronatoegangsbewijs (CTB)

Deze incidentele bijdragen kon u tot en met 31 december 2021 aanvragen, nu is dat niet meer mogelijk.

Vanuit de Rijksoverheid wordt geld ter beschikking gesteld voor bedrijven, verenigingen en instellingen bij de controle op het coronatoegangs- en identiteitsbewijs. Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch is € 400.000,- beschikbaar. De gemeente stelt € 350.000,-- ter beschikking aan horecaondernemers, sportkantines en buurthuizen met een exploitatievergunning, met een maximum bedrag van € 700,- per aanvrager, € 25.000,-- aan de vrijwillige sector en er wordt € 25.000,--  beschikbaar gesteld voor overige. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt zo lang als er geld beschikbaar is. Het college verwacht met deze aanpak de gelden in samenspraak met de betrokken partijen in te zetten, daar waar de behoefte en het effect het grootst zijn.

De gemeente heeft een eerste en tweede tranche voor de uitkering van de bijdrage vastgesteld. De eerste tranche heeft betrekking op aanvragen gedaan vóór 18 november 2021 en de tweede tranche heeft betrekking op aanvragen gedaan op of na 3 december 2021. De aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2021 gedaan worden.

Voor de aanvraag stellen wij een formulier ter beschikking in de vorm van een verklaring. Als u dit formulier invult en aanspraak maakt op de bijdrage, verklaart u dus dat deze volledig naar waarheid is ingevuld en voldoet aan de voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Vergoedbare kosten

De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen (CTB) bevorderen en vergemakkelijken (artikel 6.30 van de tijdelijke regeling). De kosten worden vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds. Het gaat om: 

  • Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
  • Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten.  
  • In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
  • Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.

Niet vergoedbare kosten 

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking: 

  • Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021.
  • Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt. 
  • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.