Ga naar de inhoud

Duurzame polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss hebben de ambitie om in 2050 energieneutraal zijn. Om hier een bijdrage aan te leveren, hebben we samen met gemeente Oss en de provincie verkend wat de mogelijkheden zijn voor opwekking van zonne-energie en windenergie in het poldergebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch Daarbij zijn  de belangen die in het gebied spelen nauwkeurig afgewogen.

Traject verkenning duurzame polder

Gemeente ’s-Hertogenbosch, Oss en de provincie Noord-Brabant hebben in totaal negen bewonersavonden georganiseerd. De eerste vijf bijeenkomsten betroffen nut en noodzaak van duurzame energieopwekking. De laatste vier bijeenkomsten gingen over de uitwerking en vergelijking van de ontwikkelperspectieven. Daarnaast hebben er overleggen plaatsgevonden met wijk- en dorpsraden en afgevaardigden van belangenorganisaties. Ook zijn er zes themasessies georganiseerd met stakeholders vanuit Cultuurhistorie, Landbouw, Natuur, Wonen, Recreatie en Water en bedrijven. De omgevingsmanager heeft tenslotte ook tientallen gesprekken gevoerd  met diverse stakeholders in het gebied.

Een veelheid aan informatie is opgehaald  met betrekking tot de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken in de polder tussen Nuland, Geffen, Lith, en Rosmalen. Beide gemeenten en provincie kijken in het verkenningsgebied niet alleen naar duurzame energieopwekking, maar ook naar een bredere duurzame ontwikkeling van het poldergebied: hoe kan ook op andere vlakken meerwaarde gecreëerd worden voor een duurzame polder?

De gemeenteraad nam het besluit tot de verkenning in de raadsvergadering van 9 oktober 2018. Gezamenlijk is de verkenning op een open manier aangepakt. Met nauwe betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden. De verkenning van de Duurzame polder maakt geen deel uit van de visie energielandschap, maar het traject loopt wel parallel aan de visie energielandschap.

Resultaat onderzoek

Aan het eind van het onderzoek kiezen gemeenten en provincie welk toekomstbeeld van het poldergebied hun voorkeur heeft. Beide gemeenteraden nemen hierover dan een besluit. We verwachten dat dat half 2020 is.

Vogelonderzoek

SOVON Vogelonderzoek Nederland heeft, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, de betekenis van de westelijke Beerse Overlaat voor broedvogels en wintervogels in beeld gebracht. Ook is onderzocht of er een relatie is tussen de aanwezigheid of plaatsing van windturbines en de aantallen vogels in het gebied. Meer hierover leest u in het rapport ‘Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines’.

Meer informatie?

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met gemeente ’s-Hertogenbosch via dit contactformulier. Wilt u via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven, schrijf u dan hier in.