Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta

Het (concept) Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta heeft vanaf 8 juni 2020 gedurende vier weken ter inzage gelegen.

De reacties worden nu verwerkt en we streven naar agendering vaststelling gebiedsperspectief in de raad van december.

Projectgebied

Het projectgebied van het Gebiedsperspectief bestaat uit de Kop van ’t Zand en Orthenpoort Zuid die ter weerszijden van de Dieze liggen, en het daartussen gelegen deel van de Dieze tot aan de Citadellaan.

Inhoud plan

Het Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta is een kader op hoofdlijnen als basis voor de verdere uitwerking en (gefaseerde) gebiedsontwikkeling. Het geeft aan op welke wijze het gebied in samenhang is in te richten en programmatisch is in te vullen zodanig dat een hoogwaardig stedelijk leef-, woon- en werkmilieu kan ontstaan, dat aansluit bij de bestaande historische bebouwing in het gebied en waarin de kwaliteit van deze bijzondere locatie maximaal tot uitdrukking komt.

Meer informatie via projectsite

Wilt u meer informatie over dit plan? Kijk dan op de projectpagina.