Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het (concept) Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta met ingang van 8 juni 2020 gedurende vier weken ter inzage liggen.

Projectgebied

Het projectgebied van het Gebiedsperspectief bestaat uit de Kop van ’t Zand en Orthenpoort Zuid die ter weerszijden van de Dieze liggen, en het daartussen gelegen deel van de Dieze tot aan de Citadellaan.

Inhoud plan

Het Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta is een kader op hoofdlijnen als basis voor de verdere uitwerking en (gefaseerde) gebiedsontwikkeling. Het geeft aan op welke wijze het gebied in samenhang is in te richten en programmatisch is in te vullen zodanig dat een hoogwaardig stedelijk leef-, woon- en werkmilieu kan ontstaan, dat aansluit bij de bestaande historische bebouwing in het gebied en waarin de kwaliteit van deze bijzondere locatie maximaal tot uitdrukking komt.

Meer informatie via webinar of op projectsite

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus is een informatiebijeenkomst over het Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta op dit moment niet mogelijk op de gebruikelijke manier. Daarom kunt u meer informatie krijgen door het digitaal bijwonen van een webinar, een online presentatie waarbij ook ruimte is voor vragen. Dit webinar vindt plaats op donderdag 18 juni 2020 om 19.30 uur. Wilt u hieraan deelnemen? Dan meldt u zich aan via deze link. Is het niet mogelijk om aanwezig te zijn bij het webinar? Na afloop wordt de presentatie ook geplaatst op de projectwebsite.

Ter inzage

Het (concept) Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta ligt op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken via het onderstaande kopje ‘Downloads’.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op het Gebiedsperspectief?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 10028226.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij H.V. Dijkman, tel. (073) 615 98 22. In verband met het Coronavirus kunnen mondelinge inspraakreacties op dit moment alleen telefonisch plaatsvinden.