Haal Brabant van het slot!

Op 2 mei 2023 stuurden wij als 5 Brabantse Steden een brief aan de formateur, waarin wij aangaven dat wij graag samenwerken met een provincie die scherpe keuzes maakt en heldere besluiten neemt: of het nu gaat om de woningbouwopgave, externe veiligheid (langs het spoor), vluchtelingen, de energietransitie en klimaatverandering, stikstof, sport en cultuur: Brabant staat voor grote opgaven. Sinds deze week bestaan wij niet uit 5, maar uit 7 Brabantse steden, die verenigd als stedelijk Brabant met u investeren in de toekomst van Brabant.

Als B7 doen wij op u, onze Provinciale collega’s, een beroep om snel oplossingen te bieden en om Brabant weer van het slot te halen, zodat onze inwoners weer perspectief krijgen.

Eind vorige week bereikten ons steeds meer positieve geluiden: de onderhandelingen voor een Brabants provinciebestuur waren bijna afgerond en een nieuw college van GS stond zowat klaar om aan te treden.

Onze hoop was ijdel: ineens was daar het bericht dat de onderhandelingen toch geklapt waren. Omhuld door onduidelijkheid over de oorzaken, zien we helaas: perspectief op een nieuw provinciebestuur is er voorlopig niet, en we gaan al snel richting de zomer.

Ook weten we sinds deze week (na het klappen van het Landbouwakkoord) dat er vanuit Den Haag voorlopig geen permanente oplossing komt voor het stikstofprobleem, en de transitieopgave voor natuur en klimaat. Hiermee zijn er in 1 week tijd twee belangrijke akkoorden gestrand, die voor meer voortgang hadden moeten zorgen.

Daarmee blijft onzekerheid bestaan voor o.a. onze Brabantse bouw -en woonplannen. Die waren door de kostentoename in de bouwsectoren en inflatie al fragiel. En ze lijken nu steeds verder in het slop te raken. Deze onzekerheid is desastreus voor woningzoekenden, de bouwsector, en daarmee de vooruitgang en koploperspositie van Brabant op tal van terreinen. In maart 2023 spraken Provincie en Brabantse steden en dorpen bovendien met elkaar af 130.000 woningen te willen bouwen in de komende 7 jaar. Dat gaat alleen lukken als de provincie meewerkt aan die versnelling.

Actie en daadkracht vanuit het provinciehuis zijn daarom nú nodig, zodat onze inwoners zicht kunnen blijven houden op een woning. Brabanders hebben op veel plekken nu al last. Bijvoorbeeld in Willemspoort in ‘s-Hertogenbosch, waar een groot bouwplan stilligt in afwachting van -laten we het zo maar noemen- witte rook uit het provinciehuis.

Mocht u denken dat dit een klein, abstract, lokaal probleem is: nee. Er kunnen nu al honderden Brabanders geen nieuwe woning krijgen. Daardoor ontstaat er bovendien geen doorstroom in de woningmarkt in de regio’s rondom onze steden, dit raakt ook weer honderden Brabanders.

De oorzaak daarvan is de slechte staat van de Brabantse natuur. Het besluit van GS om vooralsnog geen vergunningen Wet Natuurbescherming meer te verlenen werd daardoor onvermijdelijk, vergunningen zouden immers bij de rechter geen stand (meer) houden. Dit heeft ons volle begrip. Echter door gebrek aan perspectief op een daadkrachtig Provinciaal bestuur is er op al deze terreinen stagnatie. En wij vrezen: dit is nog maar het begin van dit type stagnatie, die onherroepelijk vele sectoren zal raken. Denk bijvoorbeeld aan de netbeheerders die aangeven dat hun voornaamste zorg draait om de stikstofsituatie. Onze grote zorg is dat er een nieuwe realiteit ontstaat waarbij iedereen denkt “dat is nu eenmaal zo”. Zo ver willen wij het niet laten komen.

In Noord-Brabant worden wij hierdoor helaas het hardste geraakt. De provincie moet daarom zijn natuurherstel nu zeer snel op orde brengen, zodat er weer ruimte ontstaat voor vergunningen. Op die manier loopt de woningmarkt niet verder vast. En kunnen duizenden woningzoekende (nieuwe) Brabanders weer perspectief krijgen, terwijl dit gepaard gaat met natuurherstel in Brabant.

Oplossingen zullen hierin zeker niet eenvoudig zijn. Maar waar je als bevoegd gezag het besluit neemt om onze provincie op slot te zetten, heb je ook de dure plicht en verantwoordelijkheid om -even zo snel- weer perspectief te bieden aan onze inwoners. De B7-steden reiken u daarbij opnieuw graag de hand om samen en slagvaardig te blijven werken aan, en te investeren in de toekomst van Brabant.

Namens de colleges van de  B7 steden,
Mike van der Geld, wethouder verstedelijking, ’s-Hertogenbosch
Sidney van den Bergh, wethouder ontwikkeling stedelijk gebied, Oss
Arjen van Drunen, wethouder wonen en onderwijs, Breda
Mieke Verhees, wethouder wonen, wijken, ruimte en dienstverlening Eindhoven
Rik Grashoff, wethouder klimaat, groen, openbare ruimte en mobiliteit, Tilburg
Gaby van den Waardenburg, wethouder stedelijke ontwikkeling, Helmond
Arwen van Gestel, wethouder wonen, Roosendaal