Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan Woningbouw Brugstraat 61a Vinkel

Transportbedrijf H. van den Berg BV heeft jarenlang een transportbedrijf gehad op het perceel Brugstraat 61A. Recentelijk heeft het bedrijf haar activiteiten op de locatie beëindigd. De eigenaar van het perceel, MVDB Holding, heeft tegelijkertijd bij de gemeente verzocht het perceel te herontwikkelen naar woningbouw. Het plan bestaat uit de bouw van 8 grondgebonden woningen. Ook wordt het bestaande buurthuis op het perceel behouden, waarbij op de verdieping een nieuw appartement gepland is. De nieuwe wijk wordt landschappelijk ingepast voor een goede overgang naar het landelijk gebied. De bestaande woning Brugstraat 61 wordt van bedrijfswoning omgezet naar reguliere woning.

Planlocatie

De locatie bevindt zich aan het dorpslint in het zuidwestelijk deel van Vinkel. Het perceel grenst aan de oostzijde direct aan het landelijk gebied. Op een kleine afstand staat de Vinkelse Molen, die in opbouw is. Ook is de uitbreidingswijk Vinkel-Zuid zichtbaar vanaf de planlocatie.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Woningbouw Brugstraat 61A op 8 oktober 2019 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 21 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage voor beroep.

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de projectpagina op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.