Algemene voorwaarden voor het verkrijgen en het hebben van aansluitingen op de gemeentelijke riolering

 1. De aanvraag voor het verkrijgen en hebben van aansluitingen op de gemeentelijke riolering wordt ingediend bij de afdeling Bouwen, Wolvenhoek 1 te ’s-Hertogenbosch, alwaar ook via het omgevingsloket verdere inlichtingen verkrijgbaar zijn. telefoon omgevingsloket 073-6155777 en/of via de e-mail.
 2. Bij de digitale aanvraag behoort een tekening, waarop staan aangegeven alle ingevolge het Bouwbesluit vereiste leidingen, lozingstoestellen, ontluchtingen, ontstoppingsstukken, stroomrichting en aard van het materiaal;
 3. De onder 2 bedoelde afvoerleidingen moeten geheel in overeenstemming met de goedgekeurde tekening worden aangelegd en in stand gehouden conform de toestemming. Indien de afvoerleidingen geheel of gedeeltelijk in afwijking (qua diameter) van deze gewaarmerkte tekening worden aangelegd, dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend en komen de eventueel hieraan verbonden kosten voor rekening van de aanvrager;
 4. De centrale afvoerleiding(en) moet(en) worden aangebracht tot ca. 500 mm buiten de eigendomsgrens op een door een medewerker van de afdeling Bouwen aan te wijzen plaats en moet(en) daar ter plaatse bestaan uit een buisleiding met een diameter van tenminste 125 mm. De diepte van de rioolbodem moet ter plaatse van de eigendomsgrens 800 mm beneden de aanwezige of toekomstige straathoogte liggen. Op ten hoogste 500 mm afstand vanaf de kruising met de eigendomsgrens moet, op eigen terrein, in de riolering een gelegenheid tot ontstopping worden aangebracht. Alleen bij panden waar geen voortuin of eigen stoep aanwezig is, mag deze voorziening in gemeenteterrein worden getroffen;
 5. Behoudens het onder 4 bepaalde worden alle werkzaamheden voor de daadwerkelijke aansluiting van de centrale afvoerleiding(en) uitgevoerd door sector Stadsbedrijven;
 6. De kosten van de onder 5 bedoelde werkzaamheden komen ten laste van de aanvrager. Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan d.m.v. de door Stadsbedrijven toegezonden acceptgiro;
 7. De afvoerleiding, tussen de eigendomsgrens en het gemeentelijke verzamelriool, dient door de aanvrager te worden onderhouden, ten genoegen van Stadsbedrijven. Vernieuwing geschiedt door zorg van Stadsbedrijven, op kosten van de aanvrager.De aansluiting wordt zonodig van gemeentewege verlegd, zonder dat de aanvrager enige aanspraak op schadeloosstelling kan doen gelden;
 8. Bij gebruik, c.q. aanleg of wijziging van de afvoerleiding, anders dan overeenkomstig de privaatrechtelijke toestemming, wordt geacht, dat deze zonder toestemming van de gemeente wordt verwijderd, of in overeenstemming met de privaatrechtelijke toestemming wordt gebracht, op kosten van de overtreder;
 9. Toestemming zal worden verleend, indien aan het bepaalde onder 4 wordt voldaan;
 10. Bij gewenste afwijkingen van het onder 4 bepaalde kunnen bij bereikte overeenstemming nadere voorwaarden worden gesteld en zullen de kosten nader worden vastgesteld;
 11. Indien lozingstoestellen lager liggen dan het peilniveau, dient vooraf contact te worden opgenomen met Stadsbedrijven/Realisatie en Beheer Openbare Ruimte, telefoon 073-6153185.