Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Windpark De Rietvelden

Afbeelding ligging molens in plangebied

Een groep initiatiefnemers vroeg de gemeente om mee te werken aan een plan voor vier windmolens. Drie op bedrijventerrein De Rietvelden. En één langs de A59, nabij de molen op Treurenburg. Eén van de vier molens is voor inwoners van ’s-Hertogenbosch. 

Initiatiefnemers

Drie bedrijven op bedrijventerrein De Rietvelden komen met het plan. Het gaat om Heineken Brouwerij ’s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN Den Bosch en aannemer Barten. Dat doen ze samen met de familie Pennings. Initiatiefnemers zijn ook projectontwikkelaar Raedthuys Pure Energie en de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW).

Scherpere voorwaarden

Door inspraakreacties op het project eind 2016 deed het college in 2017 onderzoek en scherpte op 29 maart 2017 de voorwaarden voor het plan aan. De gemeenteraad nam het raadsvoorstel op 9 mei met ruime meerderheid aan. De raad gaf het college daarmee de bevoegdheid om vergunning te verlenen. 

Opbrengsten ook naar omgeving

Daarnaast werken de initiatiefnemers met Energiecoöperatie 073 aan een (financieel) participatiemodel. Het model brengt voor de omgeving meer evenwicht in de lasten en de lusten van de windmolens. Zo gaan de initiatiefnemers samen met o.a. omwonenden een gebiedsfonds oprichten. Dat gebeurt in een ‘Werkgroep Omgeving Windmolens’. Ook verkoopt coöperatie BWW sinds 5 september 2017 ‘Bossche Windmolen Delen’. Daarmee worden omwonenden, kleine bedrijven en verenigingen mede-eigenaar van één van de vier windmolens.

Reageren

Hieronder leest u bij ‘Beroep: waarover en wie’ en onder ‘Beroep: waar en wanneer’ welke mogelijkheid er eventueel voor u is om te reageren.

Inspraak 2016

Van 14 november tot en met 27 december 2016 was er een inspraakperiode. Die leidde tot aanscherping van de voorwaarden.

Drie inloopbijeenkomsten

Op 22 en 23 november 2016 organiseerden de gemeente, de initiatiefnemers en Energiecoöperatie 073 twee bijeenkomsten bij Heineken (HOC). Deze waren voor omwonenden en belanghebbenden. Ze stelden er hun vragen aan twintig experts en medewerkers. Een derde bijeenkomst was op 19 december 2016 in de Engelenburcht. Dit was op uitnodiging van Bestuursraad Engelen en Bokhoven.

Besluiten van college en raad 2017

Op 29 maart 2017 heeft het college de reacties op de inspraak besproken. Zij besloot in het voorstel aan de gemeenteraad om scherpere voorwaarden aan het windpark te stellen. Zij komt daarmee tegemoet aan de reacties die eind 2016 op het project zijn ingediend. Ook heeft het college onderzoek laten verrichten naar gezondheidsaspecten.

De inspraak reacties zijn verwerkt in een raadsvoorstel. Het college legde het voorstel op 9 mei voor aan de gemeenteraad. Voordat de raad het op 9 mei besprak, was er voor iedereen een avond ‘Informeren en Ontmoeten’  op 10 april. De commissie ROB besprak het raadsvoorstel op 18 april. 

Op 26 april ontving de griffie een inleidend verzoek tot het houden van een referendum. Op 9 mei is in de gemeenteraad eerst het inleidend verzoek tot het houden van een referendum en daarna het raadsvoorstel over het Windpark De Rietvelden besproken. Het verzoek tot het houden van een referendum kreeg geen meerderheid van stemmen in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel voor het Windpark De Rietvelden kreeg een ruime meerderheid (28 van de 38) stemmen. Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen. De gemeenteraad gaf daarmee het college de bevoegdheid om vergunning af te geven.

Zienswijzen op ontwerp omgevingsvergunning in 2017

De aanvraag en de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning lagen, met bijlagen, ter inzage van 12 juni tot en met 24 juli 2017. In deze periode kon iedereen zienswijzen indienen.

Definitieve omgevingsvergunning

De gemeente betrok de binnengekomen zienswijzen in haar besluitvorming. Ze beantwoordt de zienswijzen in de definitieve beschikking voor de omgevingsvergunning. De gemeente heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen. 

Beroep: waarover en wie

De aanvraag en de definitieve beschikking voor de omgevingsvergunning, met bijlagen, liggen vanaf maandag 2 oktober tot en met 12 november 2017 zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien bij het Omgevingsloket in het stadskantoor (op afspraak, tel: 073 - 615 5777). Ook zijn ze op te vragen via de e-mail

Een belanghebbende kan van 2 oktober tot en met 12 november 2017 beroep instellen tegen de definitieve beschikking als hij/zij:

  • van 12 juni tot en met 24 juli 2017 een zienswijze indiende tegen de ontwerpbeschikking, 
  • of kan aantonen dat hij/zij daar toen niet toe in staat is geweest, 
  • en/of het niet eens is met eventuele wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van het ontwerp.

Beroep: waar en wanneer 

Een beroepschrift tegen dit besluit dient u in bij de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht. Adres: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een beroep schort de werking van het besluit niet op.

Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant. Adres: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Wanneer u een voorlopige voorziening vraagt, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien u geen voorlopige voorziening vraagt, treedt de beschikking in werking zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

U kunt van 2 oktober tot en met 12 november 2017 een beroep indienen. Op deze procedure is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit betekent dat als u een beroepschrift indient binnen de termijn van zes weken (tot en met 12 november 2017) alle beroepsgronden bekend moeten zijn. Het is niet toegestaan buiten deze termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren. 

Klimaatneutraal

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat kan door het besparen van energie. En door het toepassen van duurzame energie. Windmolens zijn daar een voorbeeld van. In 2014 noemde de gemeenteraad hiervoor al plaatsen. De omgeving van de A59 (nabij Treurenburg) en het noorden van bedrijventerrein De Rietvelden horen daar bij.