Voorgenomen verkoop van gronden door de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan Hertogbouw

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om, nadat Hertogbouw 3 C.V. daartoe de bouwplannen heeft uitgewerkt, gronden gelegen in de vlekken Tuinenrijk, De Vesting en Waterpark in het Centrum van De Groote Wielen te verkopen aan Hertogbouw 3 CV (statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, KvK 16087731), ten behoeve van de realisatie van totaal ongeveer 270 woningen (68 appartementen en 202 grondgebonden woningen) met bijbehorende voorzieningen.

Thans heeft de gemeente een Ontwikkelingsovereenkomst met Hertogbouw gesloten op grond waarvan Hertogbouw verplichtingen op zich heeft genomen tot de voorbereiding en de uitwerking van de voor de realisatie van deze woningen benodigde bouwplannen. Vervolgens zullen deze bouwplannen gefaseerd worden uitgevoerd. Zodra een voor enige fase een bouwplan gereed is, zullen de voor die fase benodigde gronden aan Hertogbouw worden verkocht en geleverd. Tot die tijd worden de betreffende gronden exclusief voor Hertogbouw gereserveerd.

De gemeente geeft hierdoor invulling aan een bouwclaim/productierecht dat Hertogbouw heeft verkregen, als tegenprestatie voor de levering aan de gemeente van haar in eigendom toebehorende gronden in De Groote Wielen en binnen de Vlietdijk.

Deze bouwclaim is vastgelegd door middel van de Raamovereenkomst De Groote Wielen die in 2001 tot stand is gekomen, alsmede door middel van afspraken die zijn vastgelegd in 2020.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is van mening, dat zij – in afwijking van het uitgangspunt, dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaat tot een één-op-één verkoop van de hier bedoelde gronden en dat derhalve Hertogbouw de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde gronden grond te kopen.

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Projectleiders van De Groote Wielen Centrum de heer Iwan de Vries (06 - 55 24 73 18) en mevrouw Claud Leermakers (06 - 31 74 32 62).