Voorgenomen verkoop van gronden door de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan Rialto

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om, nadat Rialto Vastgoed Ontwikkeling B.V., daartoe de bouwplannen heeft uitgewerkt, gronden gelegen in de vlekken De Vesting en Waterpark in het Centrum van De Groote Wielen te verkopen aan Rialto Vastgoedontwikkeling B.V., ten behoeve van de realisatie van totaal ongeveer 100 woningen, commerciële voorzieningen, daaronder twee supermarkten, en maatschappelijke voorzieningen een en ander met bijbehorende voorzieningen.

De gemeente geeft hierdoor invulling aan een bouwclaim/productierecht dat Rialto heeft verkregen, als tegenprestatie voor eerder aan de gemeente geleverde gronden in De Groote Wielen.  Deze bouwclaim is vastgelegd door middel van de Raamovereenkomst De Groote Wielen die in 2001 tot stand is gekomen met de rechtsvoorganger van Rialto en die uiteindelijk door Rialto is verkregen.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is van mening, dat zij – in afwijking van het uitgangspunt, dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaat tot een één-op-één verkoop van de hier bedoelde gronden en dat derhalve Rialto de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde gronden grond te kopen.

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Projectleider van De Groote Wielen Centrum de heer Iwan de Vries (06 - 55 24 73 18).