Voorgenomen verkoop van gronden door de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan Zayaz

18 juli 2022

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om, nadat de woningcorporatie, Stichting Zayaz, daartoe een bouwplan heeft uitgewerkt, grond gelegen in een drietal vlekken in de Vesting in het Centrum van De Groote Wielen te verkopen aan Zayaz, ten behoeve van de realisatie van totaal ongeveer 159 woningen in de categorie sociale huur, met bijbehorende voorzieningen.

Eerst sluit de gemeente een Ontwikkelingsovereenkomst met Zayaz op grond waarvan Zayaz verplichtingen op zich neemt tot de voorbereiding en de uitwerking in fases van de voor de realisatie van deze sociale huurwoningen benodigde bouwplannen. Vervolgens zullen deze bouwplannen worden uitgevoerd. Zodra voor enige fase het bouwplan gereed is, zal de voor dat bouwplan benodigde grond aan Zayaz worden verkocht en geleverd. Tot die tijd wordt de betreffende grond exclusief voor Zayaz gereserveerd.

Al in 2001 heeft de gemeente de Raamovereenkomst De Groote Wielen over de ontwikkeling en realisatie van woningbouwplannen in De Groote Wielen gesloten met diverse ontwikkelaars, die ter plaatse grondposities aan de gemeente hebben overgedragen. Op haar beurt heeft Zayaz in het verleden in samenwerking met diverse ontwikkelaars grondposities gehad danwel afspraken gemaakt over de ontwikkeling en realisering van betaalbare woningen in De Groote Wielen waarbij zij op diverse plaatsen in de rechten van die ontwikkelaars getreden is. Als gevolg daarvan is Zayaz al van oudsher betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van betaalbare woningen in De Groote Wielen. 

Meer algemeen is het beleid van de gemeente er ook op gericht sociale huurwoningen onder te (doen) brengen bij de Bossche woningcorporaties. Dit vanwege het feit dat daarmee de duurzame instandhouding van deze woningen en de toewijzing via het in ’s-Hertogenbosch gehanteerde woonruimteverdelingssysteem van WoonService en aan de doelgroep optimaal geborgd zijn. 

Daarnaast heeft de gemeente met alle Bossche woningcorporaties, waaronder Zayaz, de Meerjarige prestatieafspraken 2021-2025 gemaakt. Op grond daarvan wordt gezamenlijk gestuurd op de realisatie van tenminste 3.150 sociale huurwoningen in de periode tot 2030 en is afgesproken dat de gemeente voor tenminste 1000 van deze woningen gemeentelijke grond ter beschikking stelt.   

Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het woonbeleid dienen ook in het Centrum woningen in de categorie sociale huur te worden gerealiseerd, waarbij voor de categorie wordt aangesloten bij het bepaalde in de doelgroepenverordening die eind 2021 is vastgesteld.

Door de gronden aan Zayaz te verkopen geeft de gemeente invulling aan voornoemde overeenkomsten en haar meer algemene woonbeleid.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is van mening, dat zij over mag gaat tot een één-op-één verkoop van de hier bedoelde gronden en dat derhalve Zayaz de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde gronden te kopen voor de realisatie van de sociale huurwoningen in het Centrum van De Groote Wielen. 

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Projectleiders van De Groote Wielen Centrum de heer Iwan de Vries (06 - 55 24 73 18) en mevrouw Claud Leermakers (06 - 31 74 32 62).