Voorgenomen verkoop van gronden aan KlokGroep Bouw & Ontwikkeling B.V. en Vabo Ontwikkeling B.V.

Oktober 2022

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om, nadat KlokGroep Bouw & Ontwikkeling B.V. en Vabo Ontwikkeling B.V. daartoe de bouwplannen heeft uitgewerkt, gronden gelegen in deelgebied Vlietdijk, 3e Klooster van De Groote Wielen te verkopen aan KlokGroep Bouw & Ontwikkeling B.V. statutair gevestigd te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61104884 en Vabo Ontwikkeling B.V. statutair gevestigd te Culemborg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11029591 ten behoeve van de realisatie van ca. 100 gestapelde sociale huurwoningen (max. 104) (onderverdeeld in ca. 70 sociale huurwoningen en ca. 30 huurwoningen die beschikbaar worden gesteld voor mensen met een hoger inkomen.

Thans heeft de gemeente een Ontwikkelings- en koopovereenkomst met KlokGroep Bouw & Ontwikkeling B.V. en Vabo Ontwikkeling B.V. gesloten op grond waarvan zij verplichtingen op zich hebben genomen tot de voorbereiding en de uitwerking van de voor de realisatie van deze woningen benodigde bouwplannen. Zodra het bouwplan gereed is, zullen de benodigde gronden aan hen worden verkocht en geleverd. Tot die tijd worden de betreffende gronden exclusief voor hen gereserveerd.

De gemeente geeft hierdoor invulling aan een bouwclaim/productierecht dat KlokGroep Bouw & Ontwikkeling B.V. en Vabo Ontwikkeling B.V. hebben verkregen, als tegenprestatie voor de levering aan de gemeente van haar in eigendom toebehorende gronden in De Groote Wielen. Deze bouwclaim is vastgelegd door middel van de Raamovereenkomst De Groote Wielen die in 2001 tot stand is gekomen, alsmede door middel van afspraken die zijn vastgelegd in 2020.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is van mening, dat zij – in afwijking van het uitgangspunt, dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaat tot een één-op-één verkoop van de hier bedoelde gronden en dat derhalve KlokGroep Bouw & Ontwikkeling B.V. en Vabo Ontwikkeling B.V.  de enige serieuze gegadigden zijn om de voornoemde gronden grond te kopen.

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Projectleiders van De Groote Wielen Centrum de heer Iwan de Vries (06 - 55 24 73 18).