Voorgenomen verpachting en ingebruikgeving van landbouwgrond in het plangebied Heesch-West en omgeving door Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West, jaar 2023

De Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West heeft het voornemen om diverse percelen landbouwgrond en overige terreinen gelegen in en nabij het plangebied van het beoogde bedrijventerrein Heesch-West te Heesch en Vinkel in 2023 te verpachten op basis van geliberaliseerde pacht danwel in gebruik te geven. Deze verpachtingen en ingebruikgevingen hebben betrekking op het tijdelijk beheer van gronden in afwachting van het onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein, zoals deze reeds zijn vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. 

De bestemmingsplannen voor Heesch-West zijn op 27 januari 2022 en 1 februari 2022 vastgesteld. De termijn om beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan liep van 18 maart 2022 tot en met 29 april 2022. Gedurende die periode zijn er ook beroepen ingesteld tegen de bestemmingsplannen. Verwacht werd dat de behandeling bij Raad van State nog dit jaar zou plaatsvinden. Dit blijkt echter niet het geval. Nu de behandeling van de beroepschriften bij de Raad van State naar 2023 verschuift en een uitspraak van de raad van State tot het al dan niet onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen eveneens verschuift zal de beoogde start van het bouwrijp maken van de gronden op het bedrijventerrein gaan verschuiven naar eind 2023/begin 2024. Evenwel zal er in het komende jaar wel ruimte moeten zijn voor voorbereidende werkzaamheden of onderzoeken. De bestaande gebruikers en pachters hebben voor 2022 reeds contracten met bepalingen, die erin voorzien dat de gronden mede-gebruikt kunnen worden door de GR.  

De Gemeenschappelijke Regeling wenst het bestaande gebruik van de percelen graag voort te zetten voor het jaar 2023 met dezelfde gebruikers/pachters omdat:

  • een aanzienlijk deel van de in gebruik te geven oppervlakte vanwege contractuele verplichtingen aan de voormalige eigenaar in pacht of gebruik dienen te worden aangeboden; 
  • de gronden onverhoopt één jaar langer beheerd moeten worden, in verband met de bestemmingsplannen nog niet onherroepelijk zijn; 
  • de bestaande gebruikers/pachters bekend zijn met de percelen en de gebruiksvoorwaarden; 
  • de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West tevreden is over het huidige beheer van de gronden door deze gebruikers/pachters.

De Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot verkoop /uitgifte in pacht van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één uitgifte in gebruik/pacht van de hier bedoelde gronden en onderstaande gebruikers en pachters de enige serieuze gegadigden zijn om voornoemde gronden te pachten of te beheren.

Het betreft de uitgifte in gebruik/pacht voor het jaar 2023 van onderstaande percelen aan de bestaande gebruikers/pachters:

Heesch, F, 381                                
Nuland, E, 1769ged.                            
Heesch, A, 4231                            
Heesch, A, 4248, 3369, 4744, 5343 en Heesch F 367            
Nuland, E, 1677, 1769 ged., 1784, 2615, 1676 ged., 1680 ged.        
Nuland, E, 1762 ged.                             
Heesch, F, 345 en 390 ged.                        
Heesch, F, 710, 711Nuland, E, 1767ged, 1908, 1909, 1902 ged        
Nuland, E, 1828                            
Nuland, E, 1767 ged. 1765, 1765                    
Heesch, F, 383, 385, 349, 362, 628, 386, 387, 686, 712, 743         
Nuland, E, 1674, 1818, 1820, 1833 ged., 1832, 1939 ged., 1940, 
     1675, 1671 ged.                        
Heesch, F, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 391 ged.            
Nuland, E, 1763, 1764, 1766                        
Heesch, A, 4230, 5603, Heesch, F 346, 347, 348            
Heesch, E, 1785                            
Nuland, E, 1678 ged.                            
Heesch, F, 327, 329, 330, 763, 713, 366, 714, 972, 974 Ged.        
Nuland, E, 2659, 808                            
Heesch, A, 7224                            
Heesch, F, 373, 374, 393, 394                        
Nuland, E, 1673 ged.                            
Nuland, E, 2777, 2779, 2785 ged.                    

Andere gegadigden

Tegen de voorgenomen verpachting/ingebruikgeving kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. 
Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting/ingebruikgeving door de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West en merkt u zichzelf aan als gegadigde, dan kunt u hiertegen opkomen door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van het Arrondissement Oost-Brabant. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Jansen. Zijn telefoonnummer is 06 - 15 87 34 45 of stuur een e-mail via het digitale contactformulier.