Voorgenomen verkoop van gronden door de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan NV MEI

6 april 2022

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft ten aanzien van het complex van de Brabanthallen al in 1990 het recht van erfpacht op de onderliggende gronden met een daarvan afhankelijk opstalrecht voor de erop gerealiseerde of te realiseren opstallen uitgegeven aan de NV MEI, waarin de gemeente destijds ook deelnam. Daarnaast heeft de gemeente in 2020 het erfpachtsrecht met afhankelijk opstalrecht voor de Landtong aan de NV MEI uitgegeven.

Beide erfpachten voorzagen al in de mogelijkheid voor NV MEI om tot aankoop van de bloot eigendom van de gronden over te gaan, op zijn vroegst per 2041.

De gemeente heeft de erfpachten gewijzigd in die zin, dat NV MEI al per 2026 tot aankoop van de bloot eigendom van de gronden zou kunnen overgaan. Daarbij is verder uitgewerkt onder welke condities die aankoop dan plaats kan vinden. Tot die tijd behoudt NV MEI de haar eerder verleende erfpachtrechten met afhankelijke opstalrechten.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is van mening, dat zij gelet op de reeds aan NV MEI toekomende rechten (van erfpacht ten aanzien van de gronden en ingevolge het opstalrecht van eigendom ten aanzien van de opstallen) – in afwijking van het uitgangspunt, dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een één-op-één verkoop van de hier bedoelde bloot eigendom van de gronden aan NV MEI en dat derhalve NV MEI de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde gronden te kopen. 

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer N. Klein Swormink (06-46971349) of mevrouw N. Lorenzo van Rooij (06-46971364).