Voorgenomen verkoop van gronden door de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan Van Wanrooij

30 mei 2022

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om, nadat Van Wanrooij Projectontwikkeling BV daartoe een bouwplan heeft uitgewerkt, grond gelegen in de vlek Waterpark in het Centrum van De Groote Wielen te verkopen aan Van Wanrooij Projectontwikkeling BV (statutair gevestigd te Geffen, KvK 16038747), ten behoeve van de realisatie van totaal ongeveer 46 woningen (40 appartementen en 6 grondgebonden woningen) met bijbehorende voorzieningen.

Thans heeft de gemeente een Ontwikkelingsovereenkomst met Van Wanrooij gesloten op grond waarvan Van Wanrooij verplichtingen op zich heeft genomen tot de voorbereiding en de uitwerking van het voor de realisatie van deze woningen benodigde bouwplan. Vervolgens zal dit bouwplan worden uitgevoerd. Zodra het bouwplan gereed is, zal de voor dat bouwplan benodigde grond aan Van Wanrooij worden verkocht en geleverd. Tot die tijd wordt de betreffende grond exclusief voor Van Wanrooij gereserveerd.

De gemeente geeft hierdoor invulling aan een bouwclaim/productierecht dat Van Wanrooij heeft verkregen, als tegenprestatie voor de levering aan de gemeente van haar in eigendom toebehorende gronden in De Groote Wielen. 
Deze bouwclaim is vastgelegd door middel van de Raamovereenkomst De Groote Wielen die in 2001 tot stand is gekomen.
De gemeente ‘s-Hertogenbosch is van mening, dat zij – in afwijking van het uitgangspunt, dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaat tot een één-op-één verkoop van de hier bedoelde gronden en dat derhalve Van Wanrooij de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde gronden grond te kopen. 

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Projectleiders van De Groote Wielen Centrum de heer Iwan de Vries (06 - 55 24 73 18) en mevrouw Claud Leermakers (06 - 31 74 32 62).