Ligplaatsen aan de Van Veldekekade

Bekendmaking van voorgenomen uitgifte in erfpacht van 9 ligplaatsen aan de Van Veldekekade door de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan 9 particulieren die de Ertveldplas verlaten.

Aanleiding

Vanwege het gelijkheidsbeginsel - dat strekt tot het bieden van gelijke kansen - moet de overheid bij het  voornemen tot uitgifte van een schaarse onroerende zaak volgens de Hoge Raad via een selectieprocedure ruimte bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. 

Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de uit te geven onroerende zaak. In dat geval moet het voornemen tot de één-op-één uitgifte wel (gemotiveerd) bekend worden gemaakt. 

In deze bekendmaking doet de gemeente ‘s-Hertogenbosch een beroep op de uitzonderingsregel en wordt gemotiveerd waarom het voornemen bestaat de betreffende gemeentelijke ligplaatsen aan de Van Veldekekade één-op-één in erfpacht uit te geven aan 9 particulieren die (met hun woonboten) de Ertveldplas verlaten. 

Voornemen uitgifte

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om 9 ligplaatsen aan de Van Veldekekade in erfpacht uit te geven aan 9 particulieren die (met hun woonboten) de Ertveldplas verlaten. De ligplaatsen zijn kadastraal bekend gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie C, de nummers 970 ged. en 3698 ged. Hieronder is een afbeelding van de betreffende ligplaatsen opgenomen:

Motivering uitgifte

Burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn van mening dat slechts 9 serieuze gegadigden in aanmerking komen voor de uitgifte van de hiervoor omschreven gemeentelijke ligplaatsen. De gemeente acht de voorgenomen één-op-één uitgifte aan deze 9 gegadigden, zonder selectieprocedure, toelaatbaar om de volgende redenen:

Voorgeschiedenis

's-Hertogenbosch is een waterrijke stad en over het wonen op het water wordt al jaren gesproken. In 2007 werd bestuurlijk al de wens uitgesproken om nader onderzoek te doen naar de ontwikkeling van nieuwe woonbootlocaties. Daarnaast zijn er in de stad in de loop van de tijd ook niet-legale woonsituaties op het water ontstaan, die vragen om een oplossing. Dat betreft onder andere de locatie Ertveldplas. Onderzoeken en discussies hierover hebben er uiteindelijk toe geleid dat de gemeenteraad hiervoor een oplossingsrichting heeft bepaald. Voor de Ertveldplas is gekozen voor een uitsterfconstructie, aangezien ter plekke een goed woonklimaat niet realiseerbaar is. Dat betekent dat wonen op het water daar op termijn eindigt. 

De gemeente heeft in 2011 met de huidige bewoners afgesproken dat zij zich in zal spannen om de ontwikkeling en realisatie van ligplaatsen elders mogelijk te maken. In april 2019 werd hiertoe het voorontwerpbestemmingsplan “Woonbootlocaties Van Veldekekade en Rosmalense plas” in procedure gebracht. Dit werd in oktober 2021 opgevolgd door het ontwerp en is op 8 maart 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het voorziet in nieuwe permanente woonbootlocaties aan de Van Veldekekade en de Rosmalense plas en is mede bedoeld om de huidige bewoners aan de Ertveldplas de kans te geven om te verhuizen naar een nieuwe locatie. 

Contractuele verplichtingen

In juni 2021 hebben de huidige bewoners aan de Ertveldplas informatie ontvangen op basis waarvan zij een keuze konden maken voor een nieuwe locatie. Vervolgens hebben degenen die een keuze hebben gemaakt een aanbod gekregen om een reserveringsovereenkomst te sluiten voor een ligplaats op de gekozen locatie. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van 9 reserveringsovereenkomsten die allemaal betrekking hebben op de locatie Van Veldekekade. In deze reserveringsovereenkomsten zijn voorwaarden opgenomen waaraan de particulieren moeten voldoen om daadwerkelijk een aanbod van de gemeente te krijgen om een erfpachtovereenkomst te sluiten. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen moeten zij de nodige inspanningen verrichten en kosten maken. Daarom is zekerheid nodig over de uitgifte van de ligplaatsen. 

Reageren

Tegen de voorgenomen uitgifte kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn. 

Informatie

De overblijvende ligplaatsen worden te zijner tijd hoogstwaarschijnlijk door middel van openbare inschrijving uitgegeven. 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de projectleider van de woonbootlocaties: de heer Koen van Sleeuwen via 06 - 52 30 83 70 of via het digitaal contactformulier.