Voorgenomen verkoop van het pand Molenstraat 35 en Bisschop-Bekkerslaan 4 te Rosmalen

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om het pand aan de Molenstraat 35 en de Bisschop-Bekkerslaan 4 te Rosmalen te verkopen.

Het pand aan de Molenstraat 35 en Bisschop-Bekkerslaan 4 te Rosmalen wordt door de gemeente deels verhuurd aan een commerciële partij en deels beschikbaar gesteld aan sportverenigingen.

Op korte termijn zullen de activiteiten van de betreffende sportverenigingen worden verplaatst naar een andere locatie. De gemeente wenst daarop het pand in zijn geheel af te stoten.

Vanwege de verhuur van een gedeelte van het pand aan bedoelde commerciële partij kan de gemeente het pand echter niet, zoals te doen gebruikelijk is, vrij van huur afstoten.

Bij verkoop van het pand aan de hurende commerciële partij is er wel sprake van het vervallen van het huurrecht, aangezien er dan sprake is van vermenging van het huurrecht en het eigendomsrecht. Zodoende is het voor de gemeente mogelijk om reeds bij het verplaatsen van de activiteiten van de betreffende sportverenigingen het pand af te stoten.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is van mening, dat zij – in afwijking van het uitgangspunt, dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een één-op-één verkoop van het hiervoor bedoelde pand.
Het pand met toebehoren wordt deels verhuurd en de gemeente kan het pand dan ook niet vrij van verhuur verkopen. De betreffende huurder wordt geacht de enige gegadigde te zijn om voornoemd pand met toebehoren te kopen.

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W.J.M. Vrolijk. Telefoonnummer: 073 – 615 9727 of via het digitaal contactformulier.