Voorgenomen verkoop van het pand Mortel 4 te ’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het voornemen om het pand aan de Mortel 4 te ‘s-Hertogenbosch te verkopen aan de provincie Noord Brabant. 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is van mening, dat zij – in afwijking van het uitgangspunt, dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een één-op-één verkoop van het hiervoor bedoelde pand. Het pand met toebehoren heeft de bestemming “Cultuur en ontspanning” en wordt in zijn geheel verhuurd. De provincie Noord-Brabant heeft het pand op termijn nodig voor de uitbreiding van het Noordbrabants Museum, hetwelk is gehuisvest in het aangrenzende, aan de provincie Noord Brabant toebehorende panden aan de Waterstraat en de Verwersstraat. De provincie Noord Brabant wordt geacht de enige serieuze gegadigde te zijn om voornoemd pand met toebehoren te kopen. 

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R.M.H. Beckers via het digitale contactformulier.