Voorgenomen verkoop van gronden door de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan AVANS

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om, een perceeltje grond van totaal 67 m2 gelegen aan de Onderwijsboulevard in het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch over te dragen aan de Stichting AVANS (statutair gevestigd te Tilburg, KvK 41104408).

Het naastgelegen perceel, waar zich voorheen de Kunstacademie AKV I St. Joost bevond, wordt door AVANS herontwikkeld. Ter plaatse zullen er nieuwe onderwijsvoorzieningen en 125 studentenwoningen en zelfstandige daghoreca, met bijbehorende voorzieningen, worden gerealiseerd. Een van de bijbehorende voorzieningen is een inpandige fietsenstalling, waar studenten en bewoners hun fietsen kunnen stallen. Bij de uitwerking van de plannen bleek er net niet genoeg ruimte om de fietsenstalling goed te ontsluiten/toegankelijk te maken. Daartoe heeft zij vorenbedoeld perceeltje grond van de gemeente nodig.

Andersom is de gemeente doende tot een herinrichting van de Onderwijsboulevard. Daartoe heeft zij juist een klein perceeltje (van 34 m2) van AVANS nodig.

In verband hiermee zijn afspraken gemaakt over de ruiling van de gronden in de Anterieure Overeenkomst, waarmee het college op 15 februari 2022 heeft ingestemd. De datum waarop de gronden over en weer zullen worden overgedragen moet nog worden bepaald.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is van mening, dat zij – in afwijking van het uitgangspunt, dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaat tot een één-op-één overdracht van het hier bedoelde perceeltje grond aan AVANS en derhalve AVANS de enige serieuze gegadigde is om het voornoemde perceeltje grond van de gemeente te verkrijgen.

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Projectleider voor Paleiskwartier/AVANS OWB 256, mevrouw Sonja de Jong (06 - 11 86 86 00).