Nieuwe woonvisie wil woonwensen waarmaken

15 mei 2020
Stel op balkon - fotograaf: Marc Bolsius

Samen met veel inwoners en betrokken partijen is het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Het college zet daarin een duidelijke ambitie neer. Nu en in de toekomst voldoende, passende en duurzame woningen. De gemeenteraad moet zich nog buigen over de visie.

Wethouder Roy Geers: “Met deze woonvisie schetsen we een beeld van de toekomst. We willen dat iedereen zoveel als mogelijk zijn of haar woonwens kan vervullen. Daarom beschrijven we ook wat de inzet zou moeten zijn om dat te bereiken. En dat gaat alleen lukken als we samen optrekken met woningcorporaties en alle partijen die een bijdrage leveren om de druk op de woningmarkt te verlichten.”

Bestaande woningen

In de nieuwe woonvisie staan vooral de bestaande woningen centraal. Dat zijn immers veruit de meeste woningen. De bedoeling is om die flexibel en aanpasbaar te maken. Waardoor eigenaren deze beter kunnen benutten voor bijvoorbeeld het delen van de woning en woningsplitsing. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat de woningen duurzaam zijn. Zodat ze klaar zijn voor de toekomst en de energielasten kunnen verminderen.

Wethouder Roy Geers: “Ook willen we ons sterk blijven maken voor betaalbaar wonen, onder andere voor starters, senioren en voor middeninkomens. Zij zitten nu vaak klem op de woningmarkt, en vallen tussen de wal en het schip. Door sterker te sturen op het bouwen van woningen in de middenhuur en goedkope koopwoningen willen we meer mogelijkheden creëren. Betaalbaar bouwen zal ook vragen om vernieuwende en innovatieve concepten.”  

Bouwen

De wethouder wil de hoge woningbouwproductie van de afgelopen jaren graag doorzetten. In verschillende prijsklassen. Zodat er voor elk wat wils is. In de woonvisie is dit vertaald met de ambitie om maar liefst 10.000 woningen gebouwd te krijgen in de periode 2020 tot 2030. Dat is niet alleen bouwen voor de verwachtte groei, maar ook om de bestaande druk op de woningmarkt verminderen. Met datzelfde doel is ook het bevorderen van doorstroming van belang. Als mensen verhuizen, komen er ook woningen vrij. En er komen meer tijdelijke woningen.

De diversiteit van woonbuurten wordt gekoesterd. Wethouder Roy Geers: “Met het gebruik van  beschikbare data sturen we op het versterken van buurten, zowel door nieuwbouw als met aanpassingen in de bestaande voorraad. Buurten die ook een thuis bieden aan de meer kwetsbare inwoners van onze gemeente. En waar mensen ook samen zelf kunnen bouwen. Met al die oplossingen samen maken we een sterke stad, met leefbare wijken en dorpen.” 

Fotograaf: Marc Bolsius