We doen wat nodig is in Samen zijn wij Den Bosch

8 juni 2020
Foto van de looprichting pijlen corona in de Uilenburg

1 juni kreeg heel Nederland wat meer bewegingsruimte. Een moment waar we allemaal naar uitkeken. Zeker in ’s-Hertogenbosch, waar ontmoeting in ons DNA zit. Niet alleen om sociale redenen, maar ook vanwege de economische. Want de schade van de coronacrisis is enorm. Op alle vlakken van onze samenleving is die te merken. Veel ondernemers, instellingen, verenigingen en inwoners hebben het moeilijk.

Dat gaat het college aan het hart. Naast de tientallen maatregelen die het college al nam om de dringende nood te verzachten, kijkt ze natuurlijk verder vooruit. “We staan samen aan de lat om ervoor te zorgen dat na de crisis zoveel als mogelijk van ons ’sHertogenbosch is behouden. ‘Samen zijn wij Den Bosch’ is dan ook de leidraad van ons handelen. Nu en in de nabije toekomst. Onze uitgangspunten zijn hulp, ondersteuning en perspectief.” Het college wil de maatregelen daarom op de volgende onderdelen aanvullen:

Aanvullende maatregelen

We staan voor een degelijke en kwalitatieve aanpak. Daarin staat ‘doen wat nodig is’ centraal. Uiteraard op basis van zorgvuldige afwegingen. Hierin weegt ook mee dat niemand weet hoe lang deze crisis precies gaat duren. Gezien onze financiële situatie kiezen we voor maatregelen waarvan we de meeste maatschappelijke impact verwachten. Die richten zich op het volgende:

Aandacht voor kwetsbare groepen en aanpak jeugdwerkloosheid

Om de ontwikkelachterstanden van kwetsbare kinderen en jongeren in te lopen, investeren we vanuit het Onderwijskansenfonds een bedrag van € 172.000. We willen kinderen die verzuimen naar school te gaan, in beeld hebben. Daarvoor reserveren we € 80.000.

We zetten in op het vroegtijdig signaleren van mensen die bij Weener XL een aanvraag voor de TOZO-regeling hebben gedaan en daarna in de bijstand zijn terechtgekomen of gaan komen. Afhankelijk van het aantal mensen waar het uiteindelijk om gaat, zijn hieraan mogelijk extra
kosten verbonden.

We willen voorkomen dat een grote groep Bossche jongeren hun aansluiting op school en arbeidsmarkt verliest. Daarom breiden we onze dienstverlening aan deze groep de rest van het jaar uit. Het totale bedrag dat wij hierop inzetten bedraagt € 350.000. 

Bossche Zomer

Samen met partners hebben we het idee van de Bossche Zomer ontwikkeld. Het concept kan dé manier zijn om onze inwoners door de zomer heen te helpen en ontmoeting op een veilige manier mogelijk te maken. Op allerlei plekken in ’s-Hertogenbosch: de binnenstad, de dorpen en
de kernen. Bovendien bieden we op deze manier ondernemers, instellingen en andere initiatiefnemers een mogelijkheid om weer wat geld te verdienen. Oud en jong moeten kunnen profiteren van wat deze zomer in onze gemeente mogelijk wordt gemaakt. Om de Bossche zomer mede mogelijk te maken, willen wij maximaal € 300.000 investeren. Hiervoor hebben wij een voorstel aan de raad voorgelegd.

Hoewel we nu nog in aanloop zijn naar de Bossche Zomer denken we ook al na over de tijd hierna. Samen met partners kijken we wat er nodi en mogelijk is voor de winterperiode. Natuurlijk rekening houdend met de eventuele corona maatregelen die dan (nog) gelden.

Kwijtschelden en uitstel huurbetalingen sportverenigingen

We hebben al snel na 15 maart besloten de inning van de huur voor sportgebruik op te schorten. We geven nu de verenigingen financieel meer lucht. Dat doen we door de huur voor sportgebruik kwijt te schelden voor de maanden maart, april en mei 2020. Ook geven we uitstel van betaling van de huur voor sportgebruik voor de maanden juni, juli en augustus tot 31 oktober 2020. En we gaan coulant om met betalingsregelingen bij de invordering van OZB.

Vouchers voor (zorg)medewerkers ziekenhuizen, verpleeginstellingen en GGD

Ontzettend veel mensen hebben zich ingezet in deze coronacrisis. Samen houden we ’s-Hertogenbosch overeind, en daar zijn we enorm dankbaar voor. Toch richten we onze aandacht apart op de (zorg)medewerkers van ziekenhuizen, verpleeginstellingen en GGD die voor ons strijden aan de frontlinie. Zij hadden (en hebben) het extra zwaar. Van ontmoeting was voor hen de afgelopen periode al helemaal geen sprake. We willen ze in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet. We gaan dat doen met de gastvrijheid van de horeca van ’s-Hertogenbosch. We verstrekken ‘horecavouchers’ voor alle zorgmedewerkers. Zij kunnen deze in heel ’s-Hertogenbosch besteden. Hiermee ondersteunen we niet zozeer de individuele ondernemer, maar vooral de gehele horecaonderneming. Want met de ‘horecavouchers’ zorgen we voor extra klandizie. Wat ervoor zorgt dat ook het bedienend personeel en de afwashulpen aan het werk kunnen en blijven. Tegelijk blijven bestedingen binnen onze gemeente.

Hiervoor stellen we de gemeenteraad voor € 100.000 beschikbaar te stellen. En dit bedrag te halen uit de precario-opbrengst van dit jaar. Verder stellen we ook voor om geen precariobelasting te heffen voor alle precario-verschuldigde objecten(horeca en winkels) over de maanden maart, april en mei 2020. Dit gaat om een bedrag van € 140.000. Ook heffen we geen precariobelasting op de tijdelijke extra ingenomen openbare ruimte. Dit gaat om een bedrag van € 133.000.

Huishoudboekje onder druk

We hebben rekening te houden met hoe we er als gemeente in financieel opzicht voor staan. We wisten al vóór de uitbraak van het coronavirus dat we financieel zware jaren tegemoet gaan. Dat is er door de coronacrisis niet makkelijker op geworden. We weten namelijk nog niet precies hoe groot de gevolgen zijn voor de begroting van onze gemeente.

Inmiddels is duidelijk dat het Rijk gemeenten wil gaan compenseren. Binnenkort wordt duidelijk welke bedragen hier voor onze gemeente mee gemoeid zijn.

Naast de korte en middellange termijn, en los van onze financiële situatie, kijken we nu natuurlijk ook al vooruit naar de langere termijn. Ook al is deze nog ongewis. “Dat doen we als college natuurlijk samen met de gemeenteraad. Want samen zijn wij Den Bosch!”