Bestemmingsplan Theater aan de Parade

4 september 2020
Foto van interieur nieuw theater aan de parade

Het Theater aan de Parade heeft vanaf 1 september haar deuren gesloten. Het theater was versleten. Daarom bouwen we een nieuw modern Theater aan de Parade. Voor de bouw van het nieuwe Theater aan de Parade lagen vanaf 8 juni 2020 het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning zes weken ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ingekomen zienswijzen beoordeeld. Met een kleine wijziging vraagt het college aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

Ontwerpbestemmingplan

Het plan voor het nieuwe Theater aan de Parade past nagenoeg helemaal binnen het ontwerpbestemmingsplan. Door de ingediende zienswijzen zijn een aantal onderdelen in het bouwplan gevonden die toch niet helemaal in overeenstemming waren met het ontwerpbestemmingsplan. Voor een deel hebben we hierop het ontwerp aangepast en voor een deel passen we het bestaande bestemmingsplan minimaal aan. Deze aanpassingen aan het bestemmingsplan leiden per saldo niet tot een verruiming van het toegestane bouwvolume. De wijzigingen zijn wel nodig voor een goede exploitatie de komende 40 jaar. Het gaat daarbij om de omloop van de grote zaal, de verspringing van de voorgevel (eerste en tweede verdieping) en om een aantal voorzieningen voor het behoud van de kelder en het realiseren van een droge bouwkuip.

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan

Het gewijzigde bestemmingsplan wordt als raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Het raadsvoorstel leest via de downloads. Wanneer de gemeenteraad op 6 oktober 2020 het bestemmingsplan vast stelt, wordt de omgevingsvergunning direct verleend. Het besluit ligt dan samen met de omgevingsvergunning opnieuw zes weken ter inzage. De terinzagelegging wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Start asbestsanering

Volgende week start de, toch al nodige, asbestsanering. Vanaf december 2020 verwachten we te starten met de sloop van het theater. Daarbij blijven de kelder en de basis van de grote zaal van het huidige theater behouden. De komende jaren bouwen we aan een toekomstbestendig en flexibel theater dat bijdraagt aan het culturele aanbod van de stad en de regio. Het nieuwe Theater aan de Parade opent haar deuren in theaterseizoen 2023/2024.

Meer informatie

Via de pagina www.s-hertogenbosch.nl/theater houden we u op de hoogte van het project nieuwbouw Theater aan de Parade.