College presenteert sluitende begroting

7 oktober 2020
Foto van briefgeld in euro's

Het college presenteert voor 2021 een sluitende begroting. Daarin zitten ook de bezuinigingen die in het voorjaar met de gemeenteraad zijn besproken. De verwachting is dat het een jaar later weer gaat lukken om tot een begroting te komen die sluitend is. In de jaren daarna is sprake van een oplopend tekort. In 2024 is daarom een taakstelling opgenomen van € 3,1 miljoen.

Blijven investeren

Met deze begroting van ruim € 800 miljoen kan het college uitvoering blijven geven aan de ambities uit het bestuursakkoord. Bovendien heeft zij er vertrouwen in dat met alle aangenomen plannen en voorstellen de gemeente weer goed uit de crisis zal komen. Om enkele projecten te noemen: ontwikkeling van het EKP-terrein en het Grasso/Grenco-terrein, de Bossche Stadsdelta en het nieuwe Theater aan de Parade. Maar ook de plannen voor duurzame mobiliteit en energie, en plannen en werkwijze in het sociaal domein en de arbeidsmarkt.

Financieel effect coronacrisis

Over de financiële gevolgen van die coronacrisis bestaat nog veel onduidelijkheid. Die zijn dan ook niet verwerkt in de begroting van volgend jaar. Wel wordt er melding van gemaakt. Het financiële nadeel voor 2021 wordt op dit moment ingeschat tussen de € 4 miljoen en € 9 miljoen. Dit is exclusief de bijdragen die de gemeente ontvangt van het Rijk na het eerste pakket aan steunmaatregelen. De precieze verdeling van het tweede pakket is nog niet bekend. De gemeente beschikt nog over een buffer om de financiële nadelen op te vangen.

Het grootste financiële nadeel verwachten we op de parkeerinkomsten. We houden rekening met een daling van 10% tot 30%. Dat komt neer op maximaal € 5,2 miljoen. Daarnaast verwachten we dat in 2021 de crisis echt zichtbaar wordt. We verwachten een groter beroep op de sociale vangnetten. Dit leidt tot een verwacht nadeel in 2021 van € 0,3 tot € 1 miljoen. Ook verwachten we een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. We schatten het effect op de hogere kosten voor de uitvoering op maximaal € 0,7 miljoen. Tenslotte houden we rekening met hogere kosten voor de bedrijfsvoering.

Geen verhoging woonlasten

Ondanks de financiële druk en onzekerheden gaat dit college de woonlasten niet verhogen. Wethouder Jan Hoskam: “veel gemeenten hebben het financieel moeilijk. Ze kampen met forse tekorten. De coronacrisis komt daar nog bovenop. Door degelijk financieel beleid én door tijdig noodzakelijke keuzes te maken heeft onze gemeente een gezonde financiële positie. En juist daardoor kunnen we vasthouden aan de afspraak uit ons bestuursakkoord om de woonlasten niet te verhogen en enkel te corrigeren voor inflatie.”

Door een lagere rioolheffing en besparing op de afvalstoffenheffing, nemen de woonlasten beperkt toe of dalen zelfs. Een woninggebruiker betaalt in 2021 0,47% minder, terwijl eigenaren 0,5% tot 1,12% meer gaan betalen. Deze stijging is ruim lager dan de inflatiecorrectie van 3,16%. De lasten voor bedrijven stijgen ongeveer met 2,8%.

Bekijk de begroting op de website Begroting 2021 's-Hertogenbosch.