Zorgbedrijf timmert aan de weg

1 oktober 2020
Foto van mantelzorger die een man verzorgt

We willen dat het fijn leven, wonen en werken is in onze gemeente. Gezondheid, talentontwikkeling en zelfstandigheid van inwoners is daarbij belangrijk. Wij investeren erin om dit voor zoveel mogelijk inwoners mogelijk te maken. Als zelfstandigheid (gedeeltelijk) niet meer kan, zorgen wij voor de juiste hulp op het juiste moment.

Tegelijkertijd moet de zorgvraag die aan ons wordt gesteld wel passen binnen de financiële mogelijkheden. Daarom heeft ‘s-Hertogenbosch een gemeentelijk zorgbedrijf. Het zorgbedrijf is het Bossche antwoord op de vele veranderingen in het sociaal domein. Wethouder Huib van Olden: “Het zorgbedrijf staat voor een zakelijke benadering met een sociaal gezicht. Met het zorgbedrijf hebben we een beweging in gang gezet. Eenvoud staat daarbij centraal. Voor onze inwoners én onze eigen medewerkers.”

We hebben de visitatiecommissie van de VNG uitgenodigd om bij ons te komen kijken. De commissie spreekt haar waardering uit voor onze manier van werken en ons financieel beheer. En ziet ook dat we nog in ontwikkeling zijn. Lees hier de collegebrief aan de visitatiecommissie van het NVG.

Zorgbedrijf

Als inwoners ondersteuning nodig hebben en dat zelf of in hun netwerk kunnen organiseren, helpen wij hen daarbij. Als ze dat niet lukt, zorgen wij dat de juiste hulp op het juiste moment komt. Of het nu gaat om financiële dienstverlening, WMO, basisondersteuning of jeugdhulp. Wij regelen het!

Met het zorgbedrijf hebben we de uitvoering van ons werk dichter bij het ontwikkelen van beleid gebracht. Juist om ervoor te zorgen dat we datgene doen wat voor onze inwoners belangrijk is. En dat hoe we het doen ook aansluit bij hen.

Het zorgbedrijf staat voor:

  • Professionele medewerkers die in een fijne omgeving werken;
  • Processen eenvoudig en steeds meer digitaal organiseren en datagericht sturen;
  • Vroegtijdig inspelen op kansen en problemen. Hierdoor is specialistische zorg minder vaak nodig;
  • Goede gesprekken met inwoners over de behoefte aan ondersteuning en eigen mogelijkheden, ook in het eigen netwerk;
  • (Regionale) samenwerking met partners en gemeentes.

Kortom, met als vertrekpunt eigen kracht en talentontwikkeling kiezen we voor efficiënt werken waar dat kan. Mooi neveneffect is dat we daarmee tijd en geld te besparen voor die situaties waarvoor dat echt nodig is.

Resultaten

Het zorgbedrijf levert concrete resultaten voor inwoners, partners en de gemeente. Zoals:

  • Laagdrempelige en eenvoudig toegankelijke informatie, advies en ondersteuning voor inwoners;
  • Tevredenheid bij inwoners over de geleverde diensten (onze inwoners waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 8);
  • Meerjarige financiering en daarmee duidelijkheid voor partners;
  • Goede prijzen door regionale inkoop voor alle gemeentes in de regio;
  • We zetten meer informele en basisondersteuning en minder specialistische zorg in dan in vergelijkbare gemeenten en in veel gevallen ook dan landelijk gemiddeld.

We zijn er nog niet

De komende periode blijven we aan de weg timmeren. Het verminderen van wachtlijsten is ook voor ons een uitdaging. We vereenvoudigen onze werkprocessen en verbeteren onze systemen. En we durven te kiezen voor nieuwe werkwijzen. Zo is er nu een pilot waarbij inwoners die dat kunnen, zelf de aanvraag voor ondersteuning invullen. Hierdoor is de doorlooptijd sneller en heeft de inwoner meer eigen regie.

Een andere grote uitdaging blijft het duurzaam in balans brengen van inkomsten en uitgaven. We hadden onze financiële basis op orde. Maar we zien dat Rijksbeleid deze basis doet wankelen. Zoals bijvoorbeeld door het invoeren van het abonnementstarief, de uitname WLZ en de nog ontoereikende middelen Jeugdhulp.

Om de balans te herpakken, kijken we niet alleen naar het Rijk. We beoordelen nog scherper of professionele ondersteuning echt nodig is. En werken aan innovatieve manieren om specialistische hulp te voorkomen. We sturen scherper met data-analyse en werken - zo nodig domein overstijgend - samen met partners. Zo zorgen we dat het voor onze inwoners fijn leven, wonen en werken is én blijft in onze gemeente.