Rosmalen in de toekomst beter en veiliger bereikbaar

3 december 2020
Foto van een kruispunt met auto's en stoplichten

Het Rijk heeft vorige week besloten hoe A2 aangepakt gaat worden. Daarnaast is ook de afspraak gemaakt dat Rijk en regio samen de bereikbaarheid op en rond de A2 gaan verbeteren. Voor ons betekent dit dat we verder kunnen met maatregelen rond de Ring van ’s-Hertogenbosch.

Wethouder Ufuk Kâhya: “De bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid aan de oostzijde van ’s-Hertogenbosch staat onder druk. Dit geldt met name voor Rosmalen en de Groote Wielen. Deze wijk groeit hard en we moeten maatregelen nemen om Rosmalen en de Groote Wielen bereikbaar en leefbaar te houden. Nu er duidelijkheid is over de A2, kunnen we aan de slag. Om ervoor te zorgen dat het oosten van ’s-Hertogenbosch bereikbaar, leefbaar en veilig blijft. En dat er een betere wisselwerking komt tussen de A2 en het onderliggende wegennet.”

Het gaat om het uitwerken van de volgende maatregelen:

Aanpassen bestaande infrastructuur

De rotonde Bruistensingel/Empelseweg/Laaghemaal bouwen we om naar kruispunt met verkeerslichten. Ook bekijken we de inrichting van de door te trekken Burgemeester Burgerslaan goed. We gaan deze weg inrichten als een ontsluitingsweg. Ook kijken we naar het verbeteren van verschillende wegen rond de A2 zoals de Blauwe Sluisweg en de Reitscheweg.

Uit elkaar halen van lokaal verkeer en verkeer dat op/af de snelweg gaat

Op de Bruistensingel ter hoogte van de A2 mengen automobilisten die de snelweg op/af willen zich met lokaal verkeer en de bus. Al het verkeer moet voorsorteren op hun rijrichting. Dat geeft veel verplaatsingen over de rijstroken. En dat leidt tot extra onrust op de weg en zorgt voor onveilige situaties. Daarom willen we deze verkeersstromen uit elkaar halen. Dat geeft minder drukte en meer veiligheid voor het gemotoriseerd verkeer en de bus. We kijken daarbij ook waar en hoe fietsers veilig kunnen oversteken.

Beter geleiden en sturen van verkeersstromen

Ook willen we de verkeersstromen beter geleiden en sturen. Dat kan door bijvoorbeeld verkeer vanuit de Groote Wielen beter te verspreiden over meerdere wegen. We verlagen daarmee de kans op drukte op één plek. Verder weten we dat door het centrum van Rosmalen (Rodenborchweg/Deken van Roestellaan) veel doorgaand verkeer rijdt. We willen dat graag verminderen. We gaan beoordelen welke maatregelen daarvoor het beste zijn (bv 30 km per uur).

Aanbevelingen extern onderzoek

We hebben eerder een extern bureau onderzoek laten doen naar de bereikbaarheid van Rosmalen en de Groote Wielen. En gekeken of nieuwe wegverbindingen zorgden voor verbetering. Uit dat onderzoek bleek dat geen van de onderzochte verbindingen de problemen oplossen.

Het bureau gaf ook aanbevelingen voor maatregelen die wel zorgen voor verbetering. We gaan deze nu verder uitwerken. We doen dat in samenhang met de uitwerking van de plannen voor de A2. Natuurlijk hebben we hierover ook overleg met bewonersraden, ondernemers- en andere belangenverenigingen.