Vitamine G: naar klimaatbestendig ‘s-Hertogenbosch

29 januari 2021
’s-Hertogenbosch groen en klimaatbestendig: bouwsteen voor de Bossche omgevingsvisie

‘s-Hertogenbosch is een groene gemeente en daar zijn wij trots op. Groen is nodig, groen is gezond en groen is mooi. Als stad hebben we ervoor gekozen om te groeien door binnenstedelijk te bouwen. Dit stelt eisen aan de inrichting van de openbare ruimte: met opvangmogelijkheden voor water en meer (ruimte voor) groen.

We zetten dan ook in om ‘s-Hertogenbosch klimaatbestendiger, groener en biodivers te maken. Samen met inwoners en partners hebben we nu een visie opgesteld. Wethouder Klimaat, Mike van der Geld: “Ik merk een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef dat dit een opgave is die we met zijn allen kunnen oppakken. Daar ben ik enorm blij mee. Tegelijk is het nodig dat we samen optrekken om deze realiteit in goede banen te leiden. We hebben nu een krachtige visie liggen, waarmee ’s-Hertogenbosch voorbereiden op een veranderend klimaat”.

Met deze visie willen nieuwe plannen en ontwikkelingen mogelijk maken. Wat we voor ogen hebben, is het volgende. We gaan:

  • ‘s-Hertogenbosch in staat stellen om nog meer dan nu zelf wateroverlast en hitte op te vangen,
  • meer soortenrijke stadsnatuur en groen dichterbij onze inwoners realiseren,
  • meer natuurwaarden realiseren binnen en buiten de vestingmuren dan nu.

Groen is verplicht

Als gemeente voeren we zelf een gericht uitvoeringsprogramma uit. Daar hebben we een infographic (pdf) over gemaakt. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en projecten stimuleren we de aanleg van groen en natuurinclusief bouwen. We gaan minder verharding aanleggen in de wijken en meer groen en bomen planten. Dat is nodig om wateroverlast en hitte op te vangen. Om dit mogelijk te maken, leggen we groennorm vast in de verordening Bomen, Water en Groen.  Hiermee willen we garanderen dat alle nieuwbouwontwikkelingen groen en klimaatbestendig zijn.

Samenwerken aan een groene en waterrijke leefomgeving

Samen met inwoners en partners hebben we deze visie opgesteld. Een sterke samenwerking is nodig. Dan hebben we het over inwoners, bestuurs-, buurt- en wijkraden, natuur- en  landbouw-organisaties, waterschappen, bedrijfsleven, woningbouwcoöperaties en onderwijsinstellingen. Ze werken dagelijks aan projecten om het groen in de gemeente in stand te houden of te versterken. Zelfstandig of met partners.

Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Daarbij willen we de schadelijke gevolgen ervan beperken. Het weer wordt extremer en die trend zet door. Dit heeft grote invloed op landbouw, natuur, gezondheid en economie. De biodiversiteit is wereldwijd fors afgenomen en er is steeds meer schade door extreme buien, hitte en droogte. De klimaatscenario’s van het KNMI laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers met meer hete dagen.