Geen subsidie meer voor Stichting Jeugdwerk Maaspoort

29 maart 2021
Foto van het gebouw De Poort.

De Stichting Jeugdwerk Maaspoort (de Poort) ontvangt na 1 april 2021 geen subsidie meer. Een onafhankelijk onderzoek laat zien dat het bestuur op dit moment onvoldoende in staat is om de opdracht van de gemeente goed uit te voeren. Het college kan dit indringende signaal niet naast zich neer leggen. 

Gezien het belang van de jongeren in Noord en de bevindingen uit het onderzoek, maakt het college nu een stap vooruit. Het legt de focus waar die hoort. Bij de jongeren in Noord en de bijdrage die het jongerenwerk kan leveren aan hun ontwikkeling. 

De Poort blijft open

Het jongerencentrum de Poort is ook na 1 april open. De gemeente zorgt ervoor dat jongeren er terecht kunnen. De gemeente gaat zich nu beraden over hoe het jongerenwerk in Noord in de toekomst wordt uitgevoerd. Waarbij de Poort een belangrijke plek blijft voor en door jongeren.  

Het onderzoek

Een extern bureau (BMC) voerde het onderzoek uit (BMC). Het onderzocht of de stichting volgens afspraak het locatiegebonden jongerenwerk uitvoert. Of het bestuur daar voldoende slagvaardig voor is en hoe de samenwerking tussen de drie organisaties verloopt. De onderzoekers voerden gesprekken met het bestuur en jongerenwerkers van Stichting Jeugdwerk Maaspoort, HambakenConnect en PowerUp073. Ook bestudeerden ze een aantal documenten. 

Het blijkt dat de bestuurlijke slagkracht bij het bestuur van Stichting Jeugdwerk Maaspoort nog onvoldoende aanwezig is. Zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dat uit zich bijvoorbeeld in de relatie met de eigen jongerenwerkers, HambakenConnect en PowerUp073 en de gemeente. Zaken lopen op bestuurlijk niveau vast. Daardoor lopen ook de uitvoering binnen de Poort en de samenwerking met de twee partners vast. 

De samenwerking op bestuurlijk niveau is niet van de grond gekomen. Het bestuur van de Stichting Jeugdwerk Maaspoort is niet ingegaan op verzoeken hiervoor van HambakenConnect en PowerUp073. 

Opdracht preventief jongerenwerk

De gemeente wil het preventief jongerenwerk (12 – 23 jaar) in ’s-Hertogenbosch Noord goed borgen. Dit in het belang van alle jongeren in Noord. HambakenConnect, PowerUp073 en Stichting Jeugdwerk Maaspoort hebben sinds 1-1-2020 de gezamenlijke opdracht om het jongerenwerk te verzorgen. Waardoor meer jongeren in Noord worden bereikt, gemotiveerd en gesteund worden dan daarvoor het geval was.