Participatiewet; met vertrouwen ruimte pakken!

10 juni 2021
Een man aan tafel in gesprek met twee cliënten

De uitvoering van de Participatiewet kent veel uitdagingen. Zeker als het gaat om het verstrekken van de bijstandsuitkering. Onze focus ligt altijd op het komen tot een passende oplossing in de uitvoering. Daar raakt het immers direct mensen. In die uitvoering kunnen we nog meer ons sociale gezicht laten zien.

Dat kan door meer de menselijke maat te hanteren bij het verstrekken van de uitkering. Ook al knelt dat soms met de wet. Wij willen nog meer in vertrouwen met mensen werken aan hun toekomst. We wachten niet op het versoepelen van de wet. We pakken nu de ruimte.

We zoeken steeds naar manieren om te vernieuwen. Onze werkwijze en dienstverlening passen we daarop aan. We zoeken naar maatwerk en een klantgerichte aanpak. Wethouder Huib van Olden: “We willen binnen de Participatiewet nog meer oog hebben voor een sociale uitvoering van de wet. Minder druk op controle en handhaving en meer ‘lucht, ruimte en vertrouwen’ naar onze klanten. De menselijke maat en maatwerk zijn daarbij cruciaal.”

Ruimte benutten

Het college pakt concreet de volgende zaken aan:

  • We leggen alleen nog een boete op als iemand expres of met grove onachtzaamheid wijzigingen, die van belang zijn voor de uitkering, niet door  geeft. Iemand die onbewust iets niet heeft doorgegeven krijgt dus geen boete meer. 
  • We bieden financiële nazorg aan inwoners als ze aan het werk gaan. We geven dan inzicht en overzicht in de financiële situatie vanaf het moment dat iemand gaat werken. Pas als zeker is dat deze persoon aan het werk blijft, stoppen we in overleg de uitkering. Het eerste jaar heeft de klant een nazorgconsulent. Die kan hij bellen met vragen over de financiële situatie en bij veranderingen in de werksituatie. Als het werk onverhoopt stopt, kan de klant versneld het aanvraagproces doorlopen. Weener XL beschikt immers al over veel van de informatie die nodig is om de aanvraag te beoordelen.
  • Als een klant per ongeluk een wijziging niet heeft doorgegeven, kunnen er  schulden ontstaan. Voortaan werken we dan ook mee aan het treffen van een eventuele schuldenregeling. Dat doen we ook als iemand bewust wijzigingen niet door geeft en er onaanvaardbare negatieve gevolgen voor die persoon ontstaan.
  • De uitkering kan tijdelijk worden verlaagd als iemand niet meewerkt aan een aangeboden re-integratietraject. Als de klant een positieve gedragsverandering heeft laten zien, herzien we niet alleen de opgelegde verlaging vanaf dat moment. We doen dat voortaan over de hele periode waarover de bijstand is verlaagd. De uitkering kan hierdoor eventueel met terugwerkende kracht nabetaald worden. Dit verkleint de kans op het opbouwen van schulden.

Het bedrag dat klanten mogen ontvangen als gift verhogen we van € 1.000,- naar € 1.200,- per kalenderjaar.