Einde coronapandemie in zicht, maar we zijn er nog niet

1 juli 2021
Luchtfoto van de Spoorzone door Marcel Willems

Het lijkt erop dat de corona-pandemie op z’n retour is en dat het leven dat we kenden grotendeels terugkeert. Natuurlijk blijft behoedzaamheid geboden en is het belangrijk ons aan de maatregelen te houden, zoals het naleven van de anderhalve meter. Maar langzaam maar zeker proberen inwoners en ondernemers hun ‘oude’ leven weer op te pakken. In de meeste gevallen op eigen kracht, maar waar nodig helpt en ondersteunt de gemeente daarbij en biedt ze perspectief. 

Het college: “Met het einde van de pandemie in zicht, wordt het des te belangrijker om met elkaar een beeld op te bouwen waar we uit willen komen. Soms is dat: zo snel mogelijk terug naar het oude. Maar daar waar we kansen zien om dingen nóg beter te maken dan hoe het was, pakken we die samen met betrokken partijen op. Tegelijkertijd blijven we ondersteuning bieden waar het nodig is.” 
Het gaat hierbij onder meer om het volgende.

Mobiele prikposten

Omdat gebleken is dat in sommige delen van de gemeente de vaccinatiegraad achterblijft, zetten we samen met de GGD en het netwerk van professionals enkele mobiele prikposten in. Het meeste aandacht vragen de wijken in Noord. Via de buurthuizen, wijkpleinen, het JBZ en de lokale moskee willen we hieraan zo veel mogelijk ruchtbaarheid geven. 

Opvang dak- en thuisloze mensen

De komende maand bouwen we de extra capaciteit voor de opvang van dak- en thuisloze mensen in de stad af. Deze extra capaciteit was nodig om tijdens de pandemie de anderhalve meter maatregel te kunnen naleven. Het gaat hierbij om een aantal woonunits bij het Cementrum en om een aantal kamers in een nabijgelegen hotel. Conform de landelijke richtlijn laten we sinds 2 juni zogenoemde niet-rechthebbenden al niet meer toe tot de maatschappelijke opvang. Alle dak- en thuisloze mensen zijn inmiddels gevaccineerd door de GGD. 

Extra budget

De gemeenteraad heeft op 16 juni jl. extra budget beschikbaar gesteld om inwoners die extra hard getroffen zijn door de coronapandemie waar nodig te ondersteunen. Veel aandacht hierbij gaat uit naar kinderen en jongeren. Zo is er een extra bedrag van € 100.000 toegevoegd aan het Onderwijskansenfonds. Daarmee werken we aan kansengelijkheid voor alle jongeren, onder meer  door jongeren die extra hard getroffen zijn door corona de kans te geven hun talenten optimaal te ontwikkelen.

TONK-regeling

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verlengen we tot 1 oktober 2021. De regeling is bedoeld voor inwoners die een terugval in inkomen hebben als gevolg van de landelijke coronamaatregelen waardoor zijn hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Naar aanleiding van de aangenomen motie in de raad van 16 juni onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om het huidige TONK-toekenningsbeleid zo spoedig mogelijk uit te breiden van woonlasten alleen naar alle noodzakelijke lasten.

Bossche ondernemersenquête

In april hebben we de ondernemers in de gemeente bevraagd over hun ervaringen met de coronacrisis en over hun verwachtingen voor de toekomst. Het beeld dat naar voren komt, volgt vrijwel geheel het landelijk beeld. De grootste zorgen zitten bij de werving van voldoende personeel, de mentale weerbaarheid van hun medewerkers, het veranderende consumentengedrag en de afnemende financiële mogelijkheden om te investeren. Naast alle landelijke regelingen, ondersteunt de gemeente waar mogelijk. Zoals met het snelloket, meer spreekplekken en -uren voor Eerste Hulp bij Geldzaken, verbreding van de actie ‘bedrijven adviseren horecabedrijven’ naar alle sectoren, verlenging uitstel van belastingbetaling, kwijtschelding van huur en meer ruimte voor terrassen.

Cultuurstad van het Zuiden

Ook het sociale en culturele leven is weer op gang gekomen. Dat zien we onder meer terug tijdens de Bossche Zomer en bij de theaters, musea, evenementenhallen en bioscopen die weer open zijn. Er mag weer worden gedanst, gezongen en muziek worden gemaakt! Dat hebben we gemist, en dat zien we ook terug uit eigen onderzoek. Bijna 4 van de 5 respondenten doet zelf aan iets van kunst in de vrije tijd. Dat is meer dan in 2018; toen was het 2 op de 3. 

De crisis heeft zijn effect op de culturele sector, en dat is niet zo maar weg. We blijven daarom vinger aan de pols houden. Daarbij willen we vooral vooruit kijken, en bepalen hoe we perspectief kunnen bieden en ondersteunend kunnen zijn aan het benodigde herstel.