Voorbereiding nieuwe Lage Diezebrug stapje verder

10 november 2021
Tekening van de Diezebrug

Het gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta is in december 2020 door de raad vastgesteld. Een van de projecten uit het gebiedsperspectief is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het verleggen en verlagen van de Diezebrug.

In de afgelopen periode (verkenningsfase) onderzochten we of deze brug inpasbaar en haalbaar is. In de komende planstudiefase wordt de voorbereiding voor de bouw van deze nieuwe verlaagde brug verder  opgepakt. De nieuwe verlaagde Diezebrug is als eerste project de aanjager van de verdere gebiedsontwikkeling in de Bossche Stadsdelta en gaat nu een nieuwe fase in.

Wethouder Mike van der Geld (Bossche Stadsdelta): We maken van de Bossche Stadsdelta een aantrekkelijk en levendig gebied met water als verbinder. In dit gebied is ruimte voor ontmoeting, vernieuwing en een gevarieerd woningaanbod. Het doel van deze brug is dan ook om de Stadsdelta meer toegankelijk te maken.  Een brug die de beide zijden van de Dieze met elkaar verbindt. En de cultuurhistorie van de Citadel en omgeving beter zichtbaar te maken. Natuurlijk doen we dit zo duurzaam mogelijk.”

Het college stelt de gemeenteraad op 7 december voor om geld beschikbaar te stellen voor de verdere voorbereiding.

Een duurzame nieuwe brug

Een van de uitgangspunten bij de nieuwe Diezebrug is dat de brug zo duurzaam mogelijk moet zijn.

Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar het hergebruik van materialen. Tegelijkertijd kijken we bij de bouw naar zo min mogelijk verkeershinder. Daarom bouwen we eerst de nieuwe brug en breken we daarna de huidige brug af. Dit betekent dat herbruikbare stalen brugdekdelen niet in de nieuwe brug, maar  op andere plekken in het gebied terug kunnen komen. Een lage betonnen constructie komt als voorkeursoptie uit de verkenningsfase . Ander materiaalgebruik hebben we onderzocht, maar blijken te veel nadelen met zich mee te brengen. Ander mogelijk hergebruik van materialen nemen we mee in de verdere uitwerking van het ontwerp van de nieuwe Diezebrug.

Waarom willen we een verlaagde Diezebrug?

Met de Bossche Stadsdelta willen we een nieuw dynamisch stedelijk gebied in de brede binnenstad creëren. De verlaagde Diezebrug is centraler in het gebied gelegen. Doordat de brug lager komt te liggen, is er beter zicht. Waardoor ook de onderlinge verbinding van beide kanten van de Dieze verbeterd.

De brug biedt ruimte aan alle verkeersstromen. Met vooral meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Auto’s moeten er langzamer rijden. De inrichting van de brug sluit daarmee aan op 30 km inrichting van de binnenstadring.

Hoe gaan we verder?

De komende tijd betrekken we belanghebbenden bij de verdere uitwerking van het ontwerp. De bedoeling is om eind 2024 de nieuwe verlaagde Diezebrug klaar te hebben.