Mogelijke financiering vanuit Rijk voor station Oost gebied

24 juni 2022
Foto van bomen in een bos

Donderdag 23 juni 2022 hebben ministers Harbers en de Jonge en staatssecretaris Heijnen twee brieven aan de Tweede Kamer gestuurd. Ze gaan over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen Leefomgeving en de voortgang van de rijksprojecten in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Resultaten voor ’s-Hertogenbosch zijn dat het gebied bij station Oost in de eerste selectieronde in de potentiële lijst is opgenomen, en nadere afspraken worden gemaakt in het BO MIRT in november. De Noordelijke Spoorzone zal integraal onderdeel worden van het Regionale Verstedelijkingsakkoord en wordt dus ook in het BO MIRT in november opnieuw ingediend.

Wethouder Mike van der Geld: “We zetten onze bestuurlijke en ambtelijke inzet en lobby op de samenwerking met het Rijk en de regio voort. Dit alles is erop gericht dat tijdens het BO MIRT financiële ondersteuning komt die ‘s-Hertogenbosch helpt in de versnelling van onze woningbouwopgave en een duurzame verstedelijking van de Spoorzone. We zijn verheugd dat het project station Oost al op de potentiële lijst is opgenomen en mogelijk in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.”

We zetten als gemeente al geruime tijd sterk in op financiële steun vanuit het Rijk én op de totstandkoming van een regionaal verstedelijkingsakkoord dat hoort bij de afspraken tussen Rijk en regio over de NOVEX-gebieden.

Intensieve samenwerking met de regio

Het Rijk heeft in haar regeerakkoord maatregelen en financiële steunpakketten (o.a. het Mobiliteitsfonds van 7,5 miljard) aangekondigd die gemeentes kunnen helpen in het versneld uitvoeren van de woningbouwambities. Om hier aanspraak op te kunnen maken, zijn wij eind 2020 intensief gaan samenwerken met de regio-gemeenten, waterschappen, de provincie Noord Brabant en de Ministeries van BZK en I&W. Doel is een gezamenlijk akkoord te bereiken aan het einde van dit jaar waarin concrete maatregelen en investeringen worden benoemd die nodig zijn om op een duurzame manier te verstedelijken en de bouw van woningen voor de korte en langere termijn te garanderen. Vanuit ‘s-Hertogenbosch zijn we voorzitter en trekker van dit regionale akkoord. Daarnaast is de Bossche Spoorzone samen met die van Breda en Tilburg aangewezen als verstedelijkings- en verdichtingslocatie vanuit de NOVI/NOVEX en is er een MIRT-Verkenning gestart naar de regionale knooppuntontwikkeling van het station.

Brieven naar de Tweede Kamer

Jaarlijks worden per landsdeel bestuurlijke overleggen leefomgeving gevoerd tussen Rijk en mede-overheden. Deze overleggen hebben als doel het zorgen voor uitvoering van de NOVI en het programma NOVEX vanuit de regionale planvorming, zorgen voor bijbehorende investeringsstrategieën en de relatie leggen met besluitvormingstrajecten over investeringsmiddelen (zoals het BO MIRT in november). De uitkomsten van het overleg deze week zijn gedeeld in twee kamerbrieven (zie onderstaande links). 

Voor dit BO Leefomgeving hebben we in samenwerking met Breda en Tilburg een gezamenlijke propositie opgesteld, waarbij vanuit ’s-Hertogenbosch de versnellingsopgave voor de Noordelijke Spoorzone en Station Oost zijn ingediend. Deze projecten waren het meest kansrijk en voldeden aan de criteria die het Rijk stelde. 

Tijdens het BO Leefomgeving is er een Brabantbrede Verstedelijkingsstrategie gepresenteerd door gedeputeerde Eric Ronnes met de uitwerking van de drie stedelijke regio’s (naast ’s-Hertogenbosch ook Breda-Tilburg en West-Brabant-West). De Brabantse stedenrij is aangemerkt als 1 van de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties en het Rijk onderschreef de integrale en vooruitstrevende aanpak van de Brabantse partners.

Er ligt dus een goede kans om Station Oost in aanmerking te laten komen voor de quickwins uit het Mobiliteitsfonds. Ook voor het Verstedelijkingsakkoord liggen we op schema om in het najaar tot besluitvorming te komen en afspraken te maken met het Rijk.

In de brief aan de Tweede Kamer over alle MIRT-snelwegtrajecten staat dat er keuzes gemaakt moeten worden in de volgorde van uitvoering, gezien de stikstofproblematiek. Het tracé A2 Deil-Vught is door het ministerie niet op de prioriteringslijst gezet. Uiteraard blijven we ons inzetten om de vertraging op de A2 en de daarmee gepaard gaande overlast zoveel mogelijk te beperken en de doorstroming te optimaliseren. 

Website van de Tweede Kamer: Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving

Website van de Tweede Kamer: Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (het MIRT)