Opstap naar Omgevingsvisie als onderdeel Omgevingswet

28 juli 2022
Tekening uit het visiedocument

Op dit moment zijn er tientallen wetten met honderden regels voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen. Deze wet gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2023. Wij bereiden ons hierop voor met onder andere een Omgevingsvisie. Iedere gemeente moet deze opstellen. De Bossche Omgevingsvisie bestaat onder meer uit een Koersdocument en vier gebiedsvisies. Het concept-Koersdocument heeft het college nu vrijgegeven voor het vervolg van het participatieproces.

We willen partners en inwoners bij de verdere inhoud betrekken. De Omgevingsvisie zien wij richting toekomst als een instrument dat zich blijft ontwikkelen. Nieuwe ontwikkelingen en opgaven willen we hier een plek in kunnen blijven geven, vertaald naar de fysieke leefomgeving.

Ruimte is schaars

De opgaven waar onze gemeente voor staat, hebben vaak ruimte nodig in de fysieke leefomgeving. Deze ruimte is schaars. We willen - en moeten- de grote vraag naar ruimte voor woningen en bedrijvigheid in relatie brengen met andere grote opgaven. Zoals klimaatadaptatie, energietransitie, slimme mobiliteit, biodiversiteit, gezondheid en circulaire economie. Het concept-Koersdocument schetst daarvoor de kaders en kwam tot stand met inbreng van onder meer inwoners, ondernemers en partners.

Gebiedsvisies samen maken

In de gebiedsvisies zoomen we dieper in op de binnenstad, de wijken binnen en buiten de ring, de dorpen en het buitengebied. Elk gebied kent namelijk een andere dynamiek. Deze gebiedsvisies werken we samen uit met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Alle kennis en ervaring kunnen we goed gebruiken. De Bossche koers is ten slotte het verhaal van onze gemeente en dus van ons allemaal. We starten na de zomer met een inventarisatie van de gebieden en verwachten vanaf oktober de brede omgevingsdialoog te kunnen gaan voeren.

De gebiedsvisies en het definitieve Koersdocument worden uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie voor onze gemeente.

Dynamisch proces

De gemeente heeft een sterke economische positie. Naast de welvaart is het welzijn - het zorgen voor elkaar en sociale interactie - een belangrijke pijler binnen onze gemeente. De Bossche koers bouwt daarop door en geeft richting aan de toekomst. Dit is een dynamisch proces en dat vraagt om een goede afstemming met de gehele gemeente en alle partners. We willen onze samenleving en de positie van ’s-Hertogenbosch - als plek waar het goede leven floreert - versterken.

Lees hieronder het concept koersdocument.