Begroting 2023

30 september 2022
Foto van de ingang station 's-Hertogenbosch en de draak

In de begroting staat welke inkomsten de gemeente 's-Hertogenbosch heeft. En waar het geld naartoe gaat in 2023. In de begroting is ook het bestuursakkoord van het nieuwe college verwerkt. 

Wethouder Mike van der Geld (financiën):

Deze begroting komt tot stand in een dynamische tijd. Onze financiële positie is stabiel, maar er zijn snelle ontwikkelingen en grote opgaven in onze samenleving. Denk aan de stijgende energieprijzen en de duurder wordende boodschappen door inflatie. Maar ook aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt, de krapte op de woningmarkt en de opvang van vluchtelingen. We werken aan oplossingen voor de inwoners die dat nodig hebben. Dat doen we in samenwerking met allerlei betrokken partijen uit onze samenleving. Want, met elkaar kunnen we werken aan onze stad, een gemeente van en voor iedereen.  

We gaan aan de slag met de opgaven van vandaag. Daarom zetten we in op zo snel mogelijk meer woningen bouwen, op het energiezuiniger maken van huizen en inwoners helpen bij het op orde krijgen en houden van hun financiën. We verhogen de Onroerendezaakbelasting (OZB), voor de mensen met een eigen woning, zodat we hiermee meer kunnen investeren in woningbouw en de kansen voor inwoners om ook een eigen woning te krijgen vergroten.

Armoede en Schulden

Wie het zelf niet lukt om mee te doen in de samenleving, ondersteunen we. Deze groep wordt groter, en dat vinden we zorgelijk. Het leven in armoede en met schulden kan leiden tot problemen ook op andere vlakken. Daarom zijn we bijvoorbeeld gestart met een campagne over Eerste Hulp bij Geldzaken. En zorgen we voor financieel maatwerk voor de mensen die het het hardst nodig hebben.

Energie

Aanvullend zetten we in op energiebesparing. Dat doen we door inzet van energiefixers en inzet op afspraken met woningcorporaties. Energiebesparing is niet alleen gunstig voor de portmonnee op korte termijn, we werken hiermee ook structureel aan onze ambitie om klimaatneutraal te worden. Ook willen we meer duurzame energie opwekken. Zo gaan we het komend jaar door met de procedure voor 50 hectare zonnevelden en met de Duurzame Polder. We gaan aan de slag met zonnepanelen op daken van bedrijven en we selecteren een extra startbuurt die aardgasvrij moet worden.

Wonen

We zien ook de krapte op de woningmarkt. Daarom zetten we volop in op woningbouw op korte termijn. Dit doen we door versnelling, woningsplitsing en de bundeling van capaciteit in grote plannen. Tegelijkertijd zetten we vaart achter flexibele en tijdelijke woningen. We blijven vol inzetten op grote woningbouwlocaties: Stadsdelta, Station Oost en de Spoorzone. En we gaan aan de slag met planvorming voor locaties zoals Rodenborch en Weener XL.

Fijne plek om te wonen

We investeren in groen en de openbare ruimte. En in bereikbaarheid, met name in de autoluwe binnenstad en de oostelijke gemeentedelen, en in veiligheid. Daarnaast zetten we erop in dat mensen in een vertrouwde buurt, met nabijheid van zorg en ondersteuning, ouder kunnen worden.

Gelijke kansen, gezondheid en zorg

We investeren stevig in gelijke kansen voor iedereen, zoals bijvoorbeeld met onze inzet op de Rijke Schooldag. We zijn trots dat het Rijk ons heeft aangewezen en ondersteunt als voorlopergemeente. Ook op het vlak van gezondheid investeren we in meer gelijke kansen en meer gezonde jaren voor iedereen. Hiervoor stellen we een meerjarig programma Samen Gezond op. We creëren extra ruimte voor respijtzorg, blijven inzetten op het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg en de aanpak van zorgcowboys.

Economie en Cultuur

Met de inzet op een toonaangevende datastad, Cultuurstad van het Zuiden en een sterke economie werken we aan een onderscheidend ’s-Hertogenbosch. Het gaat om investeren in de toekomst van onze gemeente, waarbij we ook nu impact willen maken.

Op dinsdag 8 november vergadert de gemeenteraad over de begroting voor 2023.

Bekijk de Begroting 2023 op de website van 's-Hertogenbosch.