Vastgesteld wijzigingsplan Bedrijventerreinen – Hambakenwetering 10B

De gemeente heeft een verzoek ontvangen. Daarin vraagt een ontwikkelaar mee te werken aan de bouw van een duurzaam kantoorgebouw op het adres Hambakenwetering 10B. Dit adres ligt op het bedrijventerrein Hambakenwetering. Het grenst aan het Hightech Park langs de Hambakenweg.

Het geldende bestemmingsplan laat niet zonder meer een kantoor op het perceel toe. Het college van burgemeester en wethouders kan hiervoor, volgens het bestemmingsplan, een wijzigingsplan vaststellen. Het plan is een kantoorgebouw in het groen te bouwen. Op eigen terrein worden 41 parkeerplaatsen aangelegd.

Het college heeft voor dit plan een wijzigingsplan vastgesteld. Met dit wijzigingsplan heeft het college de aanduiding ‘kantoor (k)’ op het bedrijfsperceel toegevoegd. Daarmee is op deze plek ook de ontwikkeling van een zelfstandig kantoor toegestaan.

Het vastgesteld wijzigingsplan kunt u vanaf 26 april 2021 zes weken bekijken op het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de originele bestanden vinden).

Beroep tegen het wijzigingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Ook moet u op tijd een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u met goede reden niet u op tijd tot het college van burgemeester en wethouders hebt kunnen wenden;

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen.