Vastgesteld Wijzigingsplan Bruggen 40A Rosmalen

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsplan Bruggen 40A Rosmalen op 9 februari 2021 vastgesteld. Dit plan maakt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk.

Plan

Op het perceel van Bruggen 42 in Rosmalen is een initiatief voor een kavelsplitsing gepland voor de realisatie van een extra woning. Op grond van het geldende bestemmingsplan is er namelijk de mogelijkheid om aan de hand van het doorlopen van een zogenaamd wijzigingsplan één vrijstaande woning mogelijk te maken. In bijgevoegd figuur is het nieuwe perceel weergegeven met het rode kader, waarbinnen de nieuwe vrijstaande woning moet komen: Bruggen 40A.

De woning wordt uitgevoerd als één laag met kap. De goothoogte ligt daarbij op 4 meter en de nokhoogte op 9 meter, wat typerend is voor meer woningen aan de Bruggen en omgeving. De kap van de woning is evenwijdig op de straat georiënteerd. De nieuwe woning vormt hiermee een ruimtelijk passende opvulling van het bebouwingslint langs de straat in lijn met de visie voor dorpsrand Bruggen.

Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan?

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage.

Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders pas bij de vaststelling van het wijzigingsplan in het ontwerp heeft aangebracht

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage op het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen.

In verband met het coronavirus kunt u het Stadskantoor alleen bezoeken op afspraak (tijdens kantooruren en donderdagavond tot 20 uur). Bel naar (073) 615 51 55 voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien.