Wijzigingsplan Bruggen 35B Rosmalen

Plan

Voor het plangebied is de realisatie van een vrijstaande woning voorzien op een nog onbebouwd perceel tussen de woningen Bruggen 35 en Bruggen 39 te Rosmalen. Dit wordt mogelijk gemaakt met een wijzigingsplan. Hierbij worden de voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid uit het geldende bestemmingsplan ‘Bruggen 39’ gevolgd. Deze wijzigingsbevoegdheid is gebaseerd op de Nota uitgangspunten voor de dorpsrand Bruggen uit 2005.

De woning wordt uitgevoerd als één laag met kap. De goothoogte ligt daarbij op 4 meter en de nokhoogte op 9 meter, wat typerend is voor meer woningen aan de Bruggen en omgeving. De kap van de woning is evenwijdig op de straat georiënteerd. De nieuwe woning vormt hiermee een ruimtelijk passende opvulling van het bebouwingslint langs de straat in lijn met de visie voor dorpsrand Bruggen.

Planlocatie

Het plangebied ligt aan de oostrand van de kern Rosmalen aan het lint naar Kruisstraat, aan de straat Bruggen. De omgeving van het plangebied is te kenmerken als een overgangsgebied tussen de kern en het agrarisch gebied. In de omgeving zijn met name vrijstaande woningen aanwezig, afgewisseld door groenstroken en enkele kleine bedrijven. Onderstaand is het perceel weergegeven met het paarse kader.

Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan?

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 7 september 2020 gedurende zes weken ter inzage.

Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders pas bij de vaststelling van het wijzigingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage op het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen.

In verband met het coronavirus kunt u het Stadskantoor alleen bezoeken op afspraak (tijdens kantooruren en donderdagavond tot 20 uur). Bel naar (073) 615 51 55 voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien.