Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Brugstraat 43 Vinkel

Plan

Tot voor kort was aan de Brugstraat 43 Partycentrum Dorsvlegel gevestigd. Per 1 januari 2017 is dit partycentrum gesloten. De initiatiefnemer is nu van plan om de gronden aan de Brugstraat 43 te Vinkel te herontwikkelen. De bestaande horecabestemming maakt in de nieuwe situatie plaats voor een woonbestemming ten behoeve van de realisatie van een appartementengebouw voor 26 woningen.

De woningen worden levensloopbestendig, en het voornemen is om 40% sociale huur te realiseren (10 woningen). Daarnaast zijn 10 middeldure huurwoningen, 5 sociale koopwoningen en 1 middeldure koopwoning voorzien. De woningen zijn met name bedoeld voor senioren en starters. Bij het plan wordt stevig ingezet op een duurzame bouw, met een EPC van 0,0. Er vindt bij de herontwikkeling een kwaliteitsverbetering voor het landschap plaats, doordat het achterterrein vergroend wordt en de overgang naar het landelijk gebied vriendelijker wordt gemaakt.

Planlocatie

Brugstraat 43 ligt in Vinkel. Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit het perceel van de voormalige horecagelegenheid de Dorsvlegel, alsmede het parkeergebied dat achter het pand ligt (Brugstraat 43) en het onbebouwde deel ten zuiden daarvan. Dit deel was bestemd voor intensieve dagrecreatie behorend bij de horecagelegenheid, maar daar is geen sprake meer van in de nieuwe situatie.

Coördinatieregeling

Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid, op basis van de Coördinatieverordening ’s-Hertogenbosch en de wettelijke grondslag van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening; en liggen tegelijkertijd ter inzage.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning?

De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 23 september 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Wilt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of tegen de verleende omgevingsvergunning? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college pas bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

De stukken van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch; en ook vindt u deze stukken onderaan deze pagina en via de onderstaande link naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.