Ga naar de inhoud

Buitengebied Maasdonk, herziening Heeseind 48 Nuland

Het perceel Heeseind 48 bevindt zich aan het lint Heeseind, tussen de Kerkdijk en het Heeseind. Het perceel ligt net boven het spoor. Het plan maakt de realisatie van maximaal zes woningen op de ruime kavels mogelijk. Het thans gevestigde bedrijf in de grond- weg- en waterbouw wordt gesaneerd. Het kantoorpand blijft voorlopig behouden. Dit kan op basis van het plan worden gewijzigd naar een kleinschalige horecafunctie.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningsrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.