Ga naar de inhoud

Coudewater (golfbaan en erven)

Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch Structuurvisie Landgoed Coudewater vastgesteld. Na vaststelling van de structuurvisie hebben gemeente ‘s-Hertogenbosch, Stichting Golfclub Rosmalen en GGZ Oost-Brabant een bestemmingsplan voorbereid voor het deelgebied Kampenlandschap, met een golfbaan en woningen aan de Peter de Gorterstraat. Centraal in het plan staan behoud, herstel en versterking van het kampenlandschap. Voor de golfbaan / het kampenlandschap is een inrichtingsplan voorbereid.

Er is na het ontwerpbestemmingsplan voor de erven een nieuwe inpassingstekening uitgewerkt die heeft geleid tot wijziging van de regels en de bouwvlakken in de verbeelding. De nieuwe opzet voldoet beter aan de uitgangspunten van een boerenerf en past nog steeds bij de conceptuele gedachte van het beeldregieplan: er komen kleinschaliger en meer verschillende volumes, ook door meer variatie in goothoogtes; er is meer doorzicht vanaf de Peter de Gorterstraat; er komen minder woningen (maximaal 18 woningen in plaats van maximaal 25 woningen); er kan een groter aantal bomen worden behouden.

Voor de verschijning van de woningen op de erven en voor de toetsing aan de redelijke eisen van welstand is straks een beeldregieplan leidend. Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan is ook dit beeldregieplan als onderdeel van de gemeentelijke Welstandsnota vastgesteld.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Coudewater (golfbaan en erven)’ op 7 mei 2019 gewijzigd vastgesteld. Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 20 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.