De Groote Wielen – 2e klooster, vastgesteld uitwerkingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.9a lid 1 juncto artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het uitwerkingsplan ‘De Groote Wielen – 2e klooster’ (NL.IMRO.0796.0002472-1401) met ingang van 30 november 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitwerkingsplan ‘De Groote Wielen – 2e klooster’ op 24 november 2020 vastgesteld.

In bestemmingsplan 'De Groote Wielen' zijn in de woonbuurt Vlietdijk deelgebieden bestemd als 'Wonen - Uit te werken 1'. Voor een van deze deelgebieden heeft Hendriks Projectontwikkeling in opdracht van woningcorporatie Zayaz een bouwplan ontwikkeld voor 90 appartementen in vier woongebouwen: het 2e klooster.

Het 2e klooster ligt ten zuiden van Het Hooghemaal, ten westen van de Vlietdijk, ten oosten van het doorgaande fietspad Baptistenpad / Rietpad tussen het Hooghemaal en het Laaghemaal en ten noorden van Klooster Baptist, het eerst gerealiseerd woongebouw in de Vlietdijkzone.

De appartementen worden in de categorie sociale huur gerealiseerd. Dit geeft invulling aan de opgaven van de Woonvisie. Het uitwerkingsplan ‘De Groote Wielen - 2e klooster’ maakt dit bouwplan juridisch-planologisch mogelijk. 

Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage op het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken via de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden). De link naar die site en overige informatie is te vinden via de website (kopje Uitwerkingsplannen). In verband met het coronavirus kunt u het Stadskantoor alleen bezoeken op afspraak (tijdens kantooruren en donderdagavond tot 20 uur). Bel naar (073) 615 51 55 voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien.

Beroep tegen het wijzigingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het uitwerkingsplan dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders pas bij de vaststelling van het wijzigingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.