De Groote Wielen – 4e klooster, vastgesteld bestemmingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan De Groote Wielen - 4e klooster’ (NL.IMRO.0796.0002461-1401) met ingang van 19 april 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘De Groote Wielen – 4e klooster’ (NL.IMRO.0796.0002461-1401) op 6 april 2021 gewijzigd vastgesteld.

Voor een van de deelgebieden in de Vlietdijkzone heeft de ontwikkelaar een bouwplan ontwikkeld voor 30 grondgebonden woningen: het 4e klooster ('Kloosterdijck'). Het bouwplan is een hoogwaardige invulling van dit deel van de Vlietdijkzone en draagt bij aan de woningbouwopgave uit de Woonvisie. Er is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, omdat de uitwerkingsregels in de kloosters gestapelde woningen voorschrijven en grondgebonden woningen niet toestaan. Grondgebonden woningen passen hier echter beter dan appartementen. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt het bouwplan juridisch-planologisch mogelijk..

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de pagina Ruimtelijke Plannen of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.