De Groote Wielen - Centrum

Besluit

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan De Groote Wielen – Centrum en het beeldkwaliteitsplan centrum, De Groote Wielen op 8 december 2020 gewijzigd vastgesteld. Dit plan ten noorden van de Groote Wielenplas en ten oosten van de buurt De Lanen, die in ontwikkeling is, maakt de ontwikkeling van het centrum van De Groote Wielen mogelijk. Het gaat om de ontwikkeling van 600 woningen, waarvan een groot deel appartementen, en winkels. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 25 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage.

In het bestemmingsplan is aandacht besteed aan het groene en informele karakter dat het centrum zal gaan krijgen. Geen harde kades maar vriendelijke oevers. En een sterke relatie met het water. In het beeldkwaliteitsplan zijn voorwaarden opgenomen waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Het plangebied bestaat uit voormalige landbouwgronden. Het plangebied is geheel onbebouwd en er is geen sprake van een wegen-, water- en/of groenstructuur. De Lunersingel, ontsluitingsweg van de buurt De Lanen, is voor een klein gedeelte doorgetrokken in het plangebied.

Er zijn ambtshalve een aantal wijzigingen doorgevoerd in de verbeelding van het bestemmingsplan. Door deze wijzigingen is er een betere inpassing van het totale plan mogelijk. U vindt de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen.

Ook liggen de stukken ter inzage in het Stadskantoor. In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkte geopend, u kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via de website van Ruimtelijke Plannen raadplagen, neem dan contact op met mevrouw Martens, tel. (073) 615 5828. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.