Ga naar de inhoud

De Groote Wielen - Centrum

Voorontwerpbestemmingsplan

Ten noorden van de Groote Wielenplas en ten oosten van de buurt De Lanen, die in ontwikkeling is, is het centrum van De Groote Wielen voorzien. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 600 woningen, waarvan een groot deel appartementen, en winkels mogelijk. In het bestemmingsplan is aandacht besteed aan het groene en informele karakter dat het centrum zal gaan krijgen. Geen harde kades maar vriendelijke oevers. En een sterke relatie met het water.

Het plangebied bestaat uit voormalige landbouwgronden. Het plangebied is geheel onbebouwd en er is geen sprake van een wegen-, water- en/of groenstructuur. De Lunersingel, ontsluitingsweg van de buurt De Lanen, is voor een klein gedeelte doorgetrokken in het plangebied. Deze weg ontsluit de school die met een tijdelijke vergunning is verleend. De tijdelijke school, zal een permanente plek in het centrum van De Groote Wielen krijgen. Omdat de school in 2021 wil opengaan, wordt hiervoor een aparte ruimtelijke procedure doorlopen. In onderhavig bestemmingsplan is dit gedeelte daarom uit het plan(gebied) gehaald.

Wilt u reageren op het voorontwerpbestemmingsplan?

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op dit voorontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9051531.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. Gebruik hiervoor het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw Martens, tel. (073) 615 5828.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.