Uitwerkingsplan De Hoef-Noord Rosmalen

De locatie ligt centraal in Rosmalen, ten zuiden van het centrum, en ten noorden van de wijk Molenhoek. De locatie is lange tijd gebruikt door voetbalvereniging OJC. Inmiddels heeft OJC een nieuw voetbalcomplex in De Groote Wielen en is deze functie in De Hoef komen te vervallen. Sindsdien zijn de gronden onbebouwd en in gebruik geweest als tijdelijke natuur.

De Hoef - Noord betreft de laatste fase van het stedenbouwkundig plan De Hoef. Onder andere vanwege de crisis, heeft de planvorming voor de locatie lange tijd op zich laten wachten. Dit plan is een invulling van de uitwerkingsplicht uit het bestemmingsplan De Hoef e.o. uit 2011.

In het plangebied worden 88 woningen gerealiseerd: 26 grondgebonden woningen en 62 appartementen. Het appartementencomplex heeft aan de noordzijde een hoogte van 4 bouwlagen en neemt qua hoogte af tot twee bouwlagen in zuidelijke richting. Onder het gebouw wordt een parkeergarage gerealiseerd. De grondgebonden woningen bestaan uit 3 bouwlagen, waarbij de derde bouwlaag als terugliggende laag is vormgegeven. Het parkeren voor de bewoners van deze woningen gebeurt grotendeels aan de achterzijde van de woningen; ook is een parkeerterrein voor de bezoekers van de woningen voorzien aan de noordzijde van het plangebied.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitwerkingsplan ‘De Hoef - Noord’ op 24 september 2019 gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn ambtshalve wijzigingen, hebben betrekking op de verbeelding en een drietal planregels en zijn van ondergeschikte aard.

Wilt u beroep instellen tegen het vastgestelde uitwerkingsplan?

Het vastgestelde uitwerkingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 30 september 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Wilt u beroep instellen tegen het uitwerkingsplan dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders pas bij de vaststelling van het uitwerkingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde uitwerkingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Het (gewijzigd) vastgestelde uitwerkingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl  (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden), via de link onderaan deze pagina.